Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80076
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CF4

СЪДЪРЖАНИЕ

В България спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) не се прилагат директно. Процедурата за доказване на основанията за прилагане на  влезлите в сила СИДДО е регламентирана в чл. 135-142 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). За прилагане на СИДДО трябва да са изпълнени определени условия, които чуждестранното лице трябва да удостовери пред НАП, а именно, че:

1. е местно лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО;

2. е притежател на дохода от източник в Република България;

3. не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Република България, с които съответният доход е действително свързан;

4. са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби.

За да се приложи СИДДО, чуждестранното лице или негов пълномощник трябва да подаде искане по образец пред НАП, към което се прилагат доказателства, че са налице основанията за прилагане на спогодбата, а именно:

• удостоверение, че получателят на дохода е местно лице по смисъла на конкретната СИДДО за съответната година/години, през която/които е реализиран доходът;

• декларация от получателя на дохода, че е действителен притежател на дохода и доходът не е реализиран чрез място на стопанска дейност/определена база в България;

• доказателства относно представителната власт на лицето/лицата, подписали горната декларация (най-често това е извлечение от търговския регистър на съответната държава);

• договор, фактури и други документи доказващи  размера, основанието за реализиране и вида на дохода (документите варират в зависимост от случая);

• пълномощно, при подаване на искането чрез пълномощник, както и доказателства относно представителната власт на лицето/лицата, извършили упълномощаването.

В случаите на извършване на проверка срокът за издаване на становище за прилагане на СИДДО е 60 дни от подаване на искането.

Подаване на искането

Искането за прилагане на СИДДО и приложените към него документи се подават в териториалната дирекция по регистрацията на платеца на дохода или в дирекцията, където подлежи на регистрация.

Когато платецът не подлежи на регистрация, искането и приложените към него документи се подават в ТД на НАП София.

Опростена процедура

Когато платец начислява на чуждестранно лице доходи от източник в България с общ размер до 500 000 лв. на годишна база (независимо дали тези доходи са по един или повече договори или от един и същ или различен вид), искане за прилагане на СИДДО не се подава. Основанията в тези случаи се доказват единствено пред платеца на дохода.

Когато обаче се прилага опростеният ред, платецът на доходи е задължен да декларира до 31 март на следващата година размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения. Декларирането се извършва чрез подаване на декларация (по чл. 142, ал. 5 от ДОПК) в териториалната дирекция, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на доходите.

Договори с продължително действие

При договори с продължително действие или когато доходът се реализира от едно и също лице на еднакво основание искане за прилагане на СИДДО се подава еднократно.

Доказване на основанията за прилагане на СИДДО след внасяне на данък

След внасяне на данък основанията за прилагане на СИДДО по отношение на вече обложения доход се доказват в процедура по прихващане или възстановяване. Производството стартира с подаване на искане за прихващане или възстановяване пред НАП. Към искането е необходимо да се приложат посочените по-горе доказателства, които удостоверяват, че са налице основанията за прилагане на спогодбата. Актът за прихващане или възстановяване се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането, освен ако в същия срок не е възложена ревизия.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!