Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KB7
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CP7

СЪДЪРЖАНИЕ

Проверка по несъстоятелност, прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие се извършва при получаване на уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК за откриване на производство по прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие и уведомление по чл. 78, ал. 1 от ДОПК за откриване на производство по несъстоятелност. Целта на проверката е да се установяват факти и обстоятелства за задълженията и отговорностите на проверяваното лице, даващи основание за налагане на обезпечителни мерки и защита на интересите на държавата.

След преглед и анализ на търговската и счетоводна документация на проверяваното лице се установява дали са налице факти и обстоятелства, които могат доведат до установяване на допълнителни задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски, като се оценява техния вид и размер.

При наличие на предполагаеми (недекларирани и неустановени) задължения се пристъпва към извършване на ревизия и се събират доказателства за наличните активи и вземания на проверяваното лице, с които да се обезпечат публичните задължения.

Извършените действия и установените факти при проверката се документират с протокол.

Вижте Проверки

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Закон за корпоративното подоходно облагане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!