Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN30D3
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SS5

СЪДЪРЖАНИЕ

Доходът, получен за положен личен труд в дружество или кооперация от съдружник, член кооператор или акционер с повече от 5 на сто притежание от капитала, за данъчни цели се третира като доход от трудови правоотношения (допълнителни разпоредби § 1, т. 26, б. „и“ от ЗДДФЛ ). Това означава, че за възнагражденията, изплащани за личен труд, се прилагат нормите за облагане на доходи от трудови правоотношения. Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

  • Дружеството удържа данъка ви авансово. Вижте Авансов данък върху доходите.
  • Дружеството внася авансово социални и здравни осигуровки. Вижте Осигуряване
  • Дружеството определя месечната ви данъчна основа като на самоосигуряващо се лице: облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за социално и здравно осигуряване. Вижте Осигурявам се сам.
  • Подавате годишна данъчна декларация. Данните за дохода попълвате в Приложение № 1 „Доходи от трудови правоотношения“. Вижте Деклариране на доходите на физическите лица и подайте годишната си декларация онлайн чрез портала за електронни услуги на НАП.

Възнагражденията ви се признават за разходи за дружеството и намаляват печалбата на дружеството. Нужно е възнагражденията да се докажат документално.

Случаи от живота,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!