Z6_PPGAHG8001KKB06KLN815DAK66
Z7_PPGAHG8001KKB06KLN815DAKM1

СЪДЪРЖАНИЕ

Преди стартиране на всеки бизнес е изключително полезно запознаването с данъчното облагане. Българската данъчна система облага юридическите лица с преки данъци. Познаването им е едно от най-ефективните средства за постигане на работещи бизнес модели и оптимизация на разходите. 
Когато избраната форма за стартиране на бизнес е чрез търговско дружество, учредено съгласно Търговския закон, приложение намира Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), който регламентира облагането на печалбата на търговците - местни юридически лица с корпоративен данък. 
Вижте повече в Корпоративен данък

За старт в бизнеса като физическо лице, вижте: Старт в бизнеса


Данъчна основа, ставка и срокове

За да се определи данъчният финансов резултат, първо следва да се установи счетоводният финансов резултат, който представлява печалбата (загубата) по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за определен период  преди начисляването на разходите за данъци от печалбата. 
Данъчният финансов резултат (данъчна печалба/загуба) се получава като счетоводният финансов резултат (счетоводна печалба/загуба) се преобразува за данъчни цели в увеличение и/или намаление. Преобразуването се извършва с данъчни постоянни разлики, данъчни временни разлики и други суми, предвидени в закона. 
Данъчни постоянни разлики са счетоводни приходи или разходи, които не са признати за данъчни цели, както в годината на счетоводното им отчитане, така и в която и да е следваща година.  
Примери за данъчни постоянни разлики с характер на непризнати за данъчни цели разходи: разходи, несвързани с дейността, разходи, които не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО, разходи за начислени глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения и други. 
Примери за данъчни постоянни разлики с характер на непризнати за данъчни цели приходи: приходи от дивиденти при определени условия, приходи от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения и други.
Данъчните временни разлики възникват, когато приходи или разходи са признати за данъчни цели в година, различна от годината на счетоводното им отчитане. Данъчна временна разлика е разход/приход, непризнат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, който ще бъде признат през следващи години, когато настъпят условията за признаване съгласно ЗКПО. 
Примери за данъчни временни разлики: приходи и разходи от последващи оценки на активи и пасиви, в т.ч. вземания, провизии за задължения, разходи, представляващи доходи на местни физически лица, разходи за лихви, подлежащи на регулиране при слаба капитализация и други. 
В резултат на гореописаното преобразуване на счетоводния финансов резултат се определя данъчният финансов резултат, който може да бъде положителна, отрицателна или нулева величина. 
Положителният данъчен финансов резултат е данъчната печалба, която представлява данъчната основа за определяне на корпоративния данък. 
Отрицателният данъчен финансов резултат представлява данъчна загуба. Законът предвижда право на избор на данъчно задължените лица за пренасяне на загуби от минали години. Когато лицето е избрало да пренася загуба от минали години, последната се пренася последователно през следващите 5 години в размера на реализирания за тези години положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Изборът се прави чрез пренасяне на загуба от минали години през първата година, през която е реализирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на загуби.
Следва да се има предвид, че в ЗКПО са налице и специални, автономни от счетоводното законодателство, правила относно данъчните амортизируеми активи. В тази връзка данъчно задължените лица следва да създадат и да водят специален регистър - данъчен амортизационен план.
Специално внимание при стартиране на бизнес следва да се обърне на изискването на ЗКПО, свързано с разходи за учредяване  на данъчно задължено лице. В случая, счетоводните разходи за учредяване на юридическо лице не се признават за данъчни цели при данъчно задължените лица - учредители. Непризнатите разходи се признават за данъчни цели при определяне на данъчния финансов резултат на новоучреденото юридическо лице в годината на възникването му. Дори първичните счетоводни документи за учредяване на новото юридическо лице да бъдат издавани на името на учредителите, то от гледна точка на ЗКПО тези разходи ще бъдат признати за данъчни цели при новоучреденото лице, а не при учредителите.

Данъчната ставка на корпоративния данък е в размер на 10 на сто.
Данъчният период в общия случай е календарната година.

 

Деклариране

Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък се подава единствено по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез Портала за е-услуги на НАП в срок от 1 март до 30 юни на следващата година. Вижте повече: Подаване на декларация за облагане с корпоративен данък /чл. 92 от ЗКПО/.  Заедно с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността (статистическият отчет по чл. 20 от Закона за статистиката). 
Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през годината не са осъществявали стопанска дейност по смисъла на Закона за счетоводството.
В определени случаи при наличие на грешки в подадената годишна декларация, ЗКПО допуска да се извършват корекции, като еднократно се подаде нова годишна данъчна декларация до 30-ти септември на същата година

 

Плащане

Плащането на дължимия корпоративен данък се извършва:

  • до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнася подадената декларация;
  • само по банков път към сметки на НАП. Различните териториални дирекции на НАП имат различни банкови сметки, които може да видите тук

За невнесения в срок дължим корпоративен данък, включително за авансовите вноски се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Плащане на авансови вноски
Авансови вноски не правят новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон. По желание тези лица могат да правят тримесечни авансови вноски, като в този случай не дължат лихви при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски. Следва да се има предвид, че определените тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено дружество, избрало да прави авансови вноски, се декларират с декларация по образец в срока за извършване на първата избрана тримесечна авансова вноска.

Вижте повече в: Авансови вноски

 

Данъчни облекчения

Налице са различни данъчни стимули най-вече под формата на преотстъпване на корпоративен данък, както следва:

  • Преотстъпване на корпоративен данък при условията на минимална помощ или държавна помощ за регионално развитие, когато се извършват инвестиции в общини с безработица, която е с или над 25 на сто по-висока от средната за страната;
  • Преотстъпване на корпоративен данък при условията на държавна помощ за регистрирани земеделски стопани, които произвеждат непреработена растителна и животинска продукция;
  • Преотстъпване на корпоративен данък, при наемане на хора с увреждания.

Предвидени са и данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния финансов резултат при наемане на безработни лица или под формата на признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за учредени и предоставени стипендии. 

 

Данък при източника


С данък при източника се облагат различни видове доходи (дивиденти, ликвидационни дялове, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и други), начислени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица или на местни юридически лица, които не са търговци, когато се касае за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове.

За някои видове доходи ЗКПО предвижда облекчения под формата на освобождаване от облагане с данък, при наличието на предвидени в закона условия.
 

Данъчна ставка:

  • Основната данъчна ставка на данъка е 10% в общия случай върху брутната сума на реализирания доход;
  • доходите от дивиденти и ликвидационни дялове се облагат със ставка 5%. 

Вижте повече в: Данък при източника

 

Данък върху разходите


Юридическите лица се облагат с данък върху разходите по отношение на:

  • представителни разходи, свързани с дейността;
  • социални разходи, предоставени в натура на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол;
  • доходи в натура, представляващи разходи в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол, както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на ЗДДФЛ (съдружници и член-кооператори, както и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, полагащи личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери). За тези доходи работодателите могат да изберат да ги облагат с данък върху разходите по ЗКПО, като правото на избор се упражнява чрез деклариране в годишната данъчна декларация за предходната година и не може да се прилага за отделни физически лица.

Новоучредените данъчно задължени лица декларират избора си за годината на учредяването им с годишната данъчна декларация, подавана за същата година. Когато не е направен такъв избор, доходите на физическите лица се облагат по реда на ЗДДФЛ.

Данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице, и се внася до 30 юни на следващата година.

 

Алтернативни данъци

Юридическите лица, извършващи някоя от посочените по-долу дейности, се облагат с алтернативни данъци (вместо корпоративен данък) за тези дейности:

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!