СЪДЪРЖАНИЕ

Регламенти 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета  и 1982/2004 на Комисията се отменят от 01.01.2022г. Влизат в сила нови регламенти за вътреобщнотната търговия (вътресъюзна търговия)  със стоки:

 

 1. Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътрешнообщностната търговия със стоки)        
 2. Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
 3. Понятията „пристигания“ и „изпращания“ на стоки се заменят съответно с „вътресъюзен внос“ и „вътресъюзен износ“, понятието „вътреобщонстна търговия“ се заменя с „вътресъюзна търговия“ със стоки.
 4. Въвежда се събиране на две нови данни по отношение на вътресъюзния износ (досега „изпращания“): „страна на произход“ и „VIN номер на партньора“ (данъчен идентификационен номер на партньора)

Месец януари 2022 г. е първият референтен период, от който започват да се  декларират „Страна на произход“ и „VIN номер на партньора“ в декларациите за вътресъюзен износ (изпращания).

Срокът за подаване на декларациите за референтен период месец януари 2022 г. е до 14.02.2022 г. (при годишно задължение) или до 20.02.2022 г. (при текущо задължение за първия референтен период)

 • Новият формат на файловете за декларациите за 2022 г. е публикуван на страницата на НАП в рубрика Интрастат.
 • Актуализираните образци на документи и формуляри по система Интрастат предстои да се публикуват на страницата на НАП през месец януари 2022 г.
 • В Заповедта на председателя на НСИ № РД – 05 – 583/18.10.2021 г. са определени праговете и видовете данни, които подлежат на деклариране по система Интрастат за 2022 г.     

Новата номенклатура на страните и териториите е в сила 2021г. т.н. Геономенклатура - Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1197 

Новите кодове са:

XI – за Северна Ирландия 
XU- останалата част на Великобритания без Северна Ирландия
Търговията със Северна Ирландия се декларира по система Интрастат, а с останалата част на Великобритания с митническа декларация.

 

Интрастат оператори и задължения за деклариране по система Интрастат


Задължени лица за подаване на декла¬рации по система „Интрастат“ – Интрастат оператори, са лицата регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътреобщностна търговия (вътресъюзна търговия)  със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране, определени със заповед на предсе¬дателя на Националния статистически институт. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“ до 31 октомври на текущата година.

Праговете за деклариране за 2022 г. съгласно Заповед РД - 05 - 583/18.10.2021г. на Председателя на НСИ са:

 • За вътресъюзен внос (пристигания) - 520 000 лв.
 • За вътресъюзен износ (изпращания) – 780 000 лв.

 

Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2022 г. са:

 

 • За вътресъюзен внос (пристигания) – 8 400 000 лв.
 • За вътресъюзен износ (изпращания) - 18 600 000 лв.

 

Прагът за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност  е 390 лв. 
  

Търговците на стоки могат да имат възникнало годишно или текущо задължение за деклариране по система Интрастат в зависимост от периода на възникване на задължението.
Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за вътресъюзен внос(пристигания) и износ(изпращания)дадена година възниква, когато годишният обем на вътрешнообщностната търговия със стоки (вътресъюзна търговия)  за този търговски поток през предходната година надхвърли съответния праг за дадената година.
Текущо задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за вътресъюзен внос (пристигания)  и износ (изпращания) през дадена година възниква, когато лицето не е имало възникнало годишно задължение и в рамките на годината обемът вътрешнообщностна (вътресъюзна търговия) търговия със стоки за даден търговски поток надхвърли съответния праг за съответната година.
 

Повече информация за нормативната уредба

 

Нормативният срок за подаване на месечна Интрастат декларация е до 14-то число на месеца, следващ референтния период.
Срокът за подаване на Интрастат декларация за първия ре¬ферентен период при възникнало теку¬що задължение е до 20-то число на месеца, следващ първия референтен период. За следващите референтни периоди срокът е до 14-то число на месеца следващ референтния период.

 

Повече информация за видовете Интрастат декларации

 

Как се подават Интрастат - декларациите? 

 

Декларациите се подават по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. Това може  да бъде направено през електронните услуги на НАП

При техническа невъзможност, Интрастат декларациите (в формат .xml на електронен носител) се подават в компетентната териториална дирекция на НАП, придружени  с Писмо за възникнала техническа невъзможност.  

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!