СЪДЪРЖАНИЕ

Какви са предимствата на новата услуга?


Услугата за предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск е разработена с цел облекчаване на задължените лица и администрацията. Предоставя както информация и собствена отчетност за извършваните превози на рискови стоки и за осъществения фискален контрол, така и насочване действията на администрацията към контрол спрямо рискови лица, основан на анализ на риска.


Услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на приходната агенция, в група „Фискален контрол“ и позволява:

 

 • попълване и подаване на данни за превоз на рискови стоки;
 • генериране и изпращане на уникален номер на превоз (УНП);
 • корекция на подадени данни;
 • подаване на уведомление за неполучена стока;
 • подаване на уведомление за анулиране на УНП, преглед и търсене на подадени данни за превоз на рискови стоки и издадени УНП. 

Повече за функционалностите на услугата може да видите в ръководството за деклариране на данни за превоз на СВФР.

Къде е регламентирано предварителното деклариране?


В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в глава петнадесета „а“ „Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск“ в сила от 1 януари 2021 г. се създава нова разпоредба на чл. 127и „Доброволно деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск“.


Обхватът и редът за доброволното предварително деклариране на данни за превози на високо рискови стоки, тяхното коригиране или анулиране при неосъществен превоз се определят с Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г. Предварителното деклариране не освобождава лицата от задължението за съставяне на съответните транспортни, счетоводни и други документи във връзка с превоза и доставката.
Възможността за декларирането на данни се прилага само по отношение на превозите на СВФР, извършвани с транспортни средства (ТС) над 3,5 т., движещи се по пътната мрежа на територията на страната (ТС съгласно §1, т. 53 от допълнителните разпоредби на ДОПК).

 

В кои случаи се прилага? 


При превоз на СВФР, който започва от територията на друга държава - членка на ЕС, и завършва на територията на страната

 

Правната възможност предварително да декларират данни за всеки отделен превоз до влизане на транспортното средство на територията на страната е предоставена на следните категории лица: 

 • получател при вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 • купувач/придобиващ в тристранна операция по смисъла на чл. 15 от ЗДДС;
 • краен получател във верига последователни доставки на стоки  по смисъла на чл. 65а от ЗДДС.
 •  

При превоз на рискови стоки, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава - членка на ЕС


Правната възможност предварително да декларират данни за всеки отделен превоз преди започване на натоварването на транспортното средство е предоставена на следните категории лица:

 • доставчик при вътреобщностна доставка по смисъла на чл. 7 от ЗДДС;
 • продавач/прехвърлител в тристранна операция по смисъла на чл. 15 от ЗДДС;
 • първият доставчик във верига последователни доставки на стоки по смисъла на чл. 65а от ЗДДС.

 

Какви данни се декларират?


Предварително се декларират конкретни данни за: 

 • получателя/купувача на стоката при ВОП, доставчика/продавача на стоката при ВОД, придобиващия/прехвърлителя на стоката при тристранна операция или крайния получател/първия доставчик във верига последователни доставки на стоки - идентификационен номер, имена/наименование; 
 • превозвача - идентификационен номер, имена/наименование; 
 • транспортното средство - регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а; 
 • превозваната стока - вид, количество, стойност, дата, час, място на разтоварване/натоварване и предназначение на стоката.

 

Уникален номер за превоза 


При подаването на данните за превози на СВФР, системата на НАП генерира и предоставя уникален номер на превоз (УНП).
УНП задължително се съобщава/предоставя на водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката/превозвача или лицето, организиращо превоза.
Валидността на УНП е 14 дни. При осъществяване на фискален контрол, заедно с документите по чл. 13, ал. 2 от ДОПК, водачът на транспортното средство следва да предостави и УНП.

 

Неполучена стока 


Лицата, които не са получили СВФР, за чийто превоз са декларирали предварително данни, са длъжни да уведомят за това органа по приходите, като следват правилата за коригирането и анулирането на данни чрез системата.


Когато стоките с висок фискален риск са декларирани, че ще се съхраняват при режим на складиране на стоки до поискване, но не са получени в склада на установено на територията на страната данъчно задължено лице, за което стоката е предназначена, то е длъжно да уведоми органа по приходите.


Подаването на уведомление за неполучена стока е допустимо само за превози, които започват от територията на друга страна-членка на ЕС и завършват на територията на страната. Функционалността е активна само след издаване на протокол за фискален контрол и в случай, че на превозното средство, с което се осъществява превоза, не е поставено техническо средство за контрол от орган по приходите. 


Повече за функционалностите на услугата може да видите в ръководството за деклариране на данни за превоз на СВФР и Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г.

 

Обратна връзка

Възникнали технически проблеми при функционирането на отделните елементи от системата, клинетите на НАП могат да изпращат на адрес [email protected].
Допълнителна информация за услугата дружествата могат да получат от Информационния център на НАП на 0700 18 700/ меню 7, както и от звеното по фискален контрол на (+359 2) 9859 6809 или на [email protected].

Повече може да прочетете и в съобщението "Важно за дружествата, които предварително декларират данни за превози на рискови стоки".

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!

СЪДЪРЖАНИЕ

Какви са предимствата на новата услуга?


Услугата за предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск е разработена с цел облекчаване на задължените лица и администрацията. Предоставя както информация и собствена отчетност за извършваните превози на рискови стоки и за осъществения фискален контрол, така и насочване действията на администрацията към контрол спрямо рискови лица, основан на анализ на риска.


Услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на приходната агенция, в група „Фискален контрол“ и позволява:

 

 • попълване и подаване на данни за превоз на рискови стоки;
 • генериране и изпращане на уникален номер на превоз (УНП);
 • корекция на подадени данни;
 • подаване на уведомление за неполучена стока;
 • подаване на уведомление за анулиране на УНП, преглед и търсене на подадени данни за превоз на рискови стоки и издадени УНП. 

Повече за функционалностите на услугата може да видите в ръководството за деклариране на данни за превоз на СВФР.

Къде е регламентирано предварителното деклариране?


В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в глава петнадесета „а“ „Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск“ в сила от 1 януари 2021 г. се създава нова разпоредба на чл. 127и „Доброволно деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск“.


Обхватът и редът за доброволното предварително деклариране на данни за превози на високо рискови стоки, тяхното коригиране или анулиране при неосъществен превоз се определят с Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г. Предварителното деклариране не освобождава лицата от задължението за съставяне на съответните транспортни, счетоводни и други документи във връзка с превоза и доставката.
Възможността за декларирането на данни се прилага само по отношение на превозите на СВФР, извършвани с транспортни средства (ТС) над 3,5 т., движещи се по пътната мрежа на територията на страната (ТС съгласно §1, т. 53 от допълнителните разпоредби на ДОПК).

 

В кои случаи се прилага? 


При превоз на СВФР, който започва от територията на друга държава - членка на ЕС, и завършва на територията на страната

 

Правната възможност предварително да декларират данни за всеки отделен превоз до влизане на транспортното средство на територията на страната е предоставена на следните категории лица: 

 • получател при вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 • купувач/придобиващ в тристранна операция по смисъла на чл. 15 от ЗДДС;
 • краен получател във верига последователни доставки на стоки  по смисъла на чл. 65а от ЗДДС.
 •  

При превоз на рискови стоки, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава - членка на ЕС


Правната възможност предварително да декларират данни за всеки отделен превоз преди започване на натоварването на транспортното средство е предоставена на следните категории лица:

 • доставчик при вътреобщностна доставка по смисъла на чл. 7 от ЗДДС;
 • продавач/прехвърлител в тристранна операция по смисъла на чл. 15 от ЗДДС;
 • първият доставчик във верига последователни доставки на стоки по смисъла на чл. 65а от ЗДДС.

 

Какви данни се декларират?


Предварително се декларират конкретни данни за: 

 • получателя/купувача на стоката при ВОП, доставчика/продавача на стоката при ВОД, придобиващия/прехвърлителя на стоката при тристранна операция или крайния получател/първия доставчик във верига последователни доставки на стоки - идентификационен номер, имена/наименование; 
 • превозвача - идентификационен номер, имена/наименование; 
 • транспортното средство - регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а; 
 • превозваната стока - вид, количество, стойност, дата, час, място на разтоварване/натоварване и предназначение на стоката.

 

Уникален номер за превоза 


При подаването на данните за превози на СВФР, системата на НАП генерира и предоставя уникален номер на превоз (УНП).
УНП задължително се съобщава/предоставя на водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката/превозвача или лицето, организиращо превоза.
Валидността на УНП е 14 дни. При осъществяване на фискален контрол, заедно с документите по чл. 13, ал. 2 от ДОПК, водачът на транспортното средство следва да предостави и УНП.

 

Неполучена стока 


Лицата, които не са получили СВФР, за чийто превоз са декларирали предварително данни, са длъжни да уведомят за това органа по приходите, като следват правилата за коригирането и анулирането на данни чрез системата.


Когато стоките с висок фискален риск са декларирани, че ще се съхраняват при режим на складиране на стоки до поискване, но не са получени в склада на установено на територията на страната данъчно задължено лице, за което стоката е предназначена, то е длъжно да уведоми органа по приходите.


Подаването на уведомление за неполучена стока е допустимо само за превози, които започват от територията на друга страна-членка на ЕС и завършват на територията на страната. Функционалността е активна само след издаване на протокол за фискален контрол и в случай, че на превозното средство, с което се осъществява превоза, не е поставено техническо средство за контрол от орган по приходите. 


Повече за функционалностите на услугата може да видите в ръководството за деклариране на данни за превоз на СВФР и Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г.

 

Обратна връзка

Възникнали технически проблеми при функционирането на отделните елементи от системата, клинетите на НАП могат да изпращат на адрес [email protected].
Допълнителна информация за услугата дружествата могат да получат от Информационния център на НАП на 0700 18 700/ меню 7, както и от звеното по фискален контрол на (+359 2) 9859 6809 или на [email protected].

Повече може да прочетете и в съобщението "Важно за дружествата, които предварително декларират данни за превози на рискови стоки".

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!

СЪДЪРЖАНИЕ

Какви са предимствата на новата услуга?


Услугата за предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск е разработена с цел облекчаване на задължените лица и администрацията. Предоставя както информация и собствена отчетност за извършваните превози на рискови стоки и за осъществения фискален контрол, така и насочване действията на администрацията към контрол спрямо рискови лица, основан на анализ на риска.


Услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на приходната агенция, в група „Фискален контрол“ и позволява:

 

 • попълване и подаване на данни за превоз на рискови стоки;
 • генериране и изпращане на уникален номер на превоз (УНП);
 • корекция на подадени данни;
 • подаване на уведомление за неполучена стока;
 • подаване на уведомление за анулиране на УНП, преглед и търсене на подадени данни за превоз на рискови стоки и издадени УНП. 

Повече за функционалностите на услугата може да видите в ръководството за деклариране на данни за превоз на СВФР.

Къде е регламентирано предварителното деклариране?


В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в глава петнадесета „а“ „Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск“ в сила от 1 януари 2021 г. се създава нова разпоредба на чл. 127и „Доброволно деклариране на превоз на стоки с висок фискален риск“.


Обхватът и редът за доброволното предварително деклариране на данни за превози на високо рискови стоки, тяхното коригиране или анулиране при неосъществен превоз се определят с Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г. Предварителното деклариране не освобождава лицата от задължението за съставяне на съответните транспортни, счетоводни и други документи във връзка с превоза и доставката.
Възможността за декларирането на данни се прилага само по отношение на превозите на СВФР, извършвани с транспортни средства (ТС) над 3,5 т., движещи се по пътната мрежа на територията на страната (ТС съгласно §1, т. 53 от допълнителните разпоредби на ДОПК).

 

В кои случаи се прилага? 


При превоз на СВФР, който започва от територията на друга държава - членка на ЕС, и завършва на територията на страната

 

Правната възможност предварително да декларират данни за всеки отделен превоз до влизане на транспортното средство на територията на страната е предоставена на следните категории лица: 

 • получател при вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 • купувач/придобиващ в тристранна операция по смисъла на чл. 15 от ЗДДС;
 • краен получател във верига последователни доставки на стоки  по смисъла на чл. 65а от ЗДДС.
 •  

При превоз на рискови стоки, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава - членка на ЕС


Правната възможност предварително да декларират данни за всеки отделен превоз преди започване на натоварването на транспортното средство е предоставена на следните категории лица:

 • доставчик при вътреобщностна доставка по смисъла на чл. 7 от ЗДДС;
 • продавач/прехвърлител в тристранна операция по смисъла на чл. 15 от ЗДДС;
 • първият доставчик във верига последователни доставки на стоки по смисъла на чл. 65а от ЗДДС.

 

Какви данни се декларират?


Предварително се декларират конкретни данни за: 

 • получателя/купувача на стоката при ВОП, доставчика/продавача на стоката при ВОД, придобиващия/прехвърлителя на стоката при тристранна операция или крайния получател/първия доставчик във верига последователни доставки на стоки - идентификационен номер, имена/наименование; 
 • превозвача - идентификационен номер, имена/наименование; 
 • транспортното средство - регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а; 
 • превозваната стока - вид, количество, стойност, дата, час, място на разтоварване/натоварване и предназначение на стоката.

 

Уникален номер за превоза 


При подаването на данните за превози на СВФР, системата на НАП генерира и предоставя уникален номер на превоз (УНП).
УНП задължително се съобщава/предоставя на водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката/превозвача или лицето, организиращо превоза.
Валидността на УНП е 14 дни. При осъществяване на фискален контрол, заедно с документите по чл. 13, ал. 2 от ДОПК, водачът на транспортното средство следва да предостави и УНП.

 

Неполучена стока 


Лицата, които не са получили СВФР, за чийто превоз са декларирали предварително данни, са длъжни да уведомят за това органа по приходите, като следват правилата за коригирането и анулирането на данни чрез системата.


Когато стоките с висок фискален риск са декларирани, че ще се съхраняват при режим на складиране на стоки до поискване, но не са получени в склада на установено на територията на страната данъчно задължено лице, за което стоката е предназначена, то е длъжно да уведоми органа по приходите.


Подаването на уведомление за неполучена стока е допустимо само за превози, които започват от територията на друга страна-членка на ЕС и завършват на територията на страната. Функционалността е активна само след издаване на протокол за фискален контрол и в случай, че на превозното средство, с което се осъществява превоза, не е поставено техническо средство за контрол от орган по приходите. 


Повече за функционалностите на услугата може да видите в ръководството за деклариране на данни за превоз на СВФР и Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г.

 

Обратна връзка

Възникнали технически проблеми при функционирането на отделните елементи от системата, клинетите на НАП могат да изпращат на адрес [email protected].
Допълнителна информация за услугата дружествата могат да получат от Информационния център на НАП на 0700 18 700/ меню 7, както и от звеното по фискален контрол на (+359 2) 9859 6809 или на [email protected].

Повече може да прочетете и в съобщението "Важно за дружествата, които предварително декларират данни за превози на рискови стоки".

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!