Z6_PPGAHG800PLE90QBEFMOV72OC5
Z7_PPGAHG800PLE90QBEFMOV72O17

СЪДЪРЖАНИЕ

Обнародвани са промени в Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол 

Указателно писмо във връзка с въпроси по прилагането на Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България

Вижте най-често задаваните въпроси и отговори относно предварителното деклариране.

Тук ще намерите: Ръководство за ползване на е-услуга за предварително деклариране на данни

 

От 3 януари 2024 г. НАП въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск, които:

  • започват от територията на трета страна и завършват на територията на страната, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката;
  • започват и завършват на територията на страната.

Вижте повече тук.

 

От 01.10.2023 г. НАП въведе режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск, съгласно чл. 127и от ДОПК. Изготвена е нова Наредба за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Р България.
          
Новият режим на декларирането на данни се прилага по отношение на превозите на стоки с висок фискален риск (СВФР), извършвани с транспортни средства над 3,5 т., които:

  • започват от територията на друга държава-членка на ЕС и завършват на територията на страната;
  • започват от територията на страната и завършват на територията на друга държава-членка на ЕС.

Данните се декларират чрез е-услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис в Портала за електронни услуги на приходната агенция
    
Чрез електронната услуга потребителите подават данни за първоначално деклариране на превоз на стоки, за изпращач/доставчик, получател/купувач, превозвач, транспортно средство, вид, количество и договорена стойност на стоката, място, дата, очакван час на натоварване/ изпращане/ претоварване/ получаване.  Тя дава възможност за преглед и търсене на подадени данни, за потвърждаване на получаването на СВФР или пък за корекция и анулиране на подадените вече данни.  
            
При подаването на данните за превози на СВФР, системата на НАП генерира и предоставя уникален номер на превоз (УНП). Той задължително трябва да се съобщи на водача на транспортното средство или на лицето, придружаващо стоката, превозвача или на този, който организира превоза. Валидността на УНП е 14 дни. При осъществяване на фискален контрол, заедно с документите по чл. 13, ал. 2 от ДОПК, водачът на транспортното средство следва да предостави и УНП.
За удобство на бизнеса, Агенцията предостави XSD-схеми и описание на формата и структурата на данните за ползване на електронната услуга чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво система-система.
За целите на извършване на тестове между системите на клиентите и системата на НАП за подаване на данни за деклариране на превози на СВФР, ще бъде осигурена тестова среда /след 13.11.2023 г./. Вижте цялото съобщение.

Съгласно нормативната наредба,  през 2024 г. предстои да бъде въведен задължителен режим на декларирането на данни и по отношение на превозите на СВФР, които:

  • започват от територията на трета страна и завършват на територията на страната, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката;
  • започват и завършват на територията на страната.

Приходната администрация ще информира допълнително клиентите си за предвидените срокове и етапи по внедряването на новите функционалности в съществуващата електронна услуга, като ще осигури и тестови период за запознаване с техническите характеристики на новите модули от услугата.
Обратна  връзка

Допълнителна информация за услугата дружествата могат да получат от Информационния център на НАП на 0700 18 700/ меню 7, както и от звеното по фискален контрол на (+359 2) 9859 6809 или на fisc.control@nra.bg.

При възникнал технически проблем с електронната услуга, за да Ви бъдем максимално полезни, моля, опишете проблема и/или снимайте екрана и ведно със системно генерирания УНП /относим към ЕИК/,  изпратете на адрес fisc.control@nra.bg.

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!