Z6_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E0
Z7_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E1

СЪДЪРЖАНИЕ

В брой 36 на Държавен вестник от 23.04.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
Основните промени, регламентирани с НИД на Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. са по отношение на практическото прилагане на новия режим по предварително деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск. Те са в резултат от проведени множество срещи с браншови организации и са изцяло в интерес на заинтересованите лица.
Промените включват отпадане на задължението за деклариране на очакван час за доставка, а данните за превозвача (лицето, организиращо превоза) следва да се декларират само в случаите, когато са известни. 
В тази връзка са направени изменения в XSD-схемите за ползване на електронната услуга „Предоставяне на уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск при предварително деклариране на стоки“ чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво система-система. 
Подаването на данни по новите XSD-схеми чрез приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво система-система ще бъде възможно от 09:00 ч. на 27.05.2024 г., като до тогава клиентите на услугата следва да актуализират информационните си системи за генериране на файлове в съответствие с промените схеми.

Вижте още: 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!