Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQ8T3
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQ837

СЪДЪРЖАНИЕ

Производителите/вносителите на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД), сервизните организации, както и лицата, използващи ФУ/ИАСУТД, могат да изпращат въпроси относно техническата реализация на връзката между ФУ/ИАСУТД и сървъра на НАП на електронен адрес  – FDMON@nra.bg, който се обслужва от специалисти, отговарящи за постоянната поддръжка на комуникациите.

При възникване на технически проблем в работата на устройството или системата, търговците, използващи ФУ/ИАСУТД, могат да изискат съдействие от лицето, с което имат сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД.

За лицата, стопанисващи фискални устройства или интегрирани системи, е осигурена възможност за проверка на регистрираните в НАП от тяхно име ФУ/ИАСУТД, както и на подадени данни за дневните финансови отчети.  За тази цел е налична електронна услуга "Справка за актуалното състояние на фискални устройства с дистанционна връзка, регистрирани на ЗЛ", за ползването на която се изисква квалифициран електрон подпис /КЕП/. 

За получаване на писмен отговор от НАП на въпроси, извън техническата реализация на връзката, може да се използва установения ред за кореспонденция с НАП – чрез писмено запитване, входирано в деловодството на ТД/ЦУ на НАП или запитване, подадено с квалифициран електронен подпис /КЕП/ на на електронна поща: nap@nra.bg.

Освен гореописаните начини за комуникация, може да се получи и консултация от експерти от дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, всеки четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч. на място в:

ТД на НАП София  – гр. София, ул. Аксаков №21

ТД на НАП Велико Търново  – гр. Велико Търново, пл. „Център“ №2, ет. 4 

ТД на НАП Варна – гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №128

ТД на НАП Пловдив  – гр. Пловдив, ул. „Скопие“ №106 

ТД на НАП Бургас  – гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №5Б

Вижте: Контакти

Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!