Z6_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E0
Z7_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E1

СЪДЪРЖАНИЕ

От 03 януари 2024 г. НАП въвежда режим за задължително предварително деклариране на данни, съгласно чл. 127и от ДОПК, за превозите на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 т., които:

  • започват от територията на трета страна и завършват на територията на страната, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката;
  • започват и завършват на територията на страната.

Припомняме, че от 01.10.2023 г. НАП въведе режима за предварително деклариране на данни по отношение на превозите, които:

  • започват от територията на друга държава-членка на ЕС и завършват на територията на страната;
  • започват от територията на страната и завършват на територията на друга държава-членка на ЕС.

Данните се декларират чрез електронна услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис в Портала за електронни услуги на приходната агенция

Чрез електронната услуга потребителите подават данни за първоначално деклариране на превоз на стоки, за изпращач/доставчик, получател/купувач, превозвач, транспортно средство, вид, количество и договорена стойност на стоката, място, дата, очакван час на натоварване/ изпращане/ претоварване/ получаване.  Тя дава възможност за преглед и търсене на подадени данни, за потвърждаване на получаването на стоки с висок фискален риск (СВФР) или пък за корекция и анулиране на подадените вече данни.
              
При подаването на данните за превози на СВФР, системата на НАП генерира и предоставя уникален номер на превоз (УНП). Той задължително трябва да се съобщи на водача на транспортното средство или на лицето, придружаващо стоката, превозвача или на този, който организира превоза. Валидността на УНП е 14 дни. При осъществяване на фискален контрол, заедно с документите по чл. 13, ал. 2 от ДОПК, водачът на транспортното средство следва да предостави и УНП.

За удобство на бизнеса, Агенцията предоставя XSD-схеми и описание на формата и структурата на данните за ползване на електронната услуга чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво система-система. Вижте цялото съобщение.

Обратна  връзка
Допълнителна информация за услугата дружествата могат да получат от Информационния център на НАП на 0700 18 700/ меню 7, както и от звеното по фискален контрол на (+359 2) 9859 6809 или на fisc.control@nra.bg.
    
При възникнал технически проблем с електронната услуга, за да Ви бъдем максимално полезни, моля, опишете проблема и/или снимайте екрана и ведно със системно генерирания УНП (относим към ЕИК),  изпратете на адрес:fisc.control@nra.bg.

Вижте още:

Регламентация
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл. 12, ал. 1 – 8, с изключение на ал. 4; чл.13; чл. 121а; чл. 127а-и и, чл. 278б; §1 от Допълнителните разпоредби, т. 26-28 и др. 
Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.
     
Рубрика „Фискален контрол

Рубрика „Електронни услуги с квалифициран електронен подпис (КЕП)
          


 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!