Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Преди да започнете работата си с Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис /КЕП/ можете да се запознаете с Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис, утвърдени със Заповед № З-ЦУ-2567 от 23.07.2021 г. на изпълнителния директор на НАП.

 

 За лицата без вписан в него идентификатор в поле автор в сертификата

(ЕГН, ЛН/ЛНЧ, Сл. номер от НАП, ЧФЛ с ЕИК по БУЛСТАТ)

При квалифицирани електронни подписи без вписан идентификатор в тях не може да се извърши автоматично идентифициране на физическото лице, посочено като автор в подписа. За да получи достъп до електронните административни услуги на НАП, предоставяни с КЕП, потребителят следва да посочи идентификатор на физическо лице – автор в КЕП като подаде в Е-портала на НАП „Искане за предоставяне на достъп до електронни услуги предоставяни от НАП с КЕП без идентификатор“  (Приложение №А) и след това да посети офис на НАП, за да удостовери своята самоличност чрез представяне на актуален документ за самоличност. След идентификация от страна на служител на НАП, потребителят ще може да достъпва услугите с конкретния КЕП.
За лицата, които са упълномощени за подаване на документи от името на други задължени лица:

То се подписва и изпраща на упълномощеното лице. 

За изпратеното известие упълномощеното лице получава съобщение чрез портала за електронни услуги, а също и на посочения за контакт имейл. За да получи достъп до услугите на Упълномощителя, упълномощеното лице трябва да приеме упълномощаването като се автентикира в портала със своя КЕП и от списъка с  всички ЗЛ, за които има подадено известие за упълномощаване избира това, чието упълномощаване желае да приеме или откаже.
 

При подаване на „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ е необходимо представяне на пълномощно в компетентнтия офис на НАП.

Възможни са следните хипотези:

1. При упълномощаване: 

 • когато задълженото лице е упълномощило юридическо лице чрез неговия представител по закон или физическо лице, в качеството му на представляващ, управител или служител на юридическото лице, квалифицираният електронен подпис, с който ще се ползват услугите на НАП, следва да е с титуляр юридическото лице и автор законният представител или съответното упълномощено физическо лице (пълномощникът)
 •  когато задълженото лице е упълномощило физическо лице, в личното му качеството, квалифицираният електронен подпис, с който ще се ползват услугите на НАП, следва да е с титуляр и автор съответното упълномощено физическо лице (пълномощникът)

2. При преупълномощаване:

Когато на основание чл. 43 от Закона за задълженията и договорите, пълномощникът е преупълномощил друго лице да представлява задълженото лице (упълномощителя), преупълномощеният може да получи достъп до електронните услуги на НАП чрез КЕП след като удостовери пред служител на НАП представителната си власт. Удостоверяването се извършва чрез представяне на следните документи:

 • пълномощно, с което лицето-пълномощник е упълномощено да представлява задълженото лице и в което подробно е описано какви действия може да извършва пред НАП, включително и правото да преупълномощава, и
 • пълномощно, с което пълномощникът е преупълномощил съответното друго лице да извършва конкретните действия от негово име.

Когато преупълномощеното лице е юридическо лице чрез негов представител, управител или служител, квалифицираният електронен подпис на преупълномощеното лице следва да е с титуляр преупълномощеното юридическо лице и автор - физическото лице – представител/управител/служител на дружеството.

Когато преупълномощеното лице е служител на упълномощеното юридическо лице, и като такъв е преупълномощен да извършва изявления от името на задълженото лице, квалифицираният електронен подпис на преупълномощеното лице следва да е с титуляр същото юридическо лице и автор - физическото лице - служител на дружеството.

Когато преупълномощеното лице е физическо лице в лично качество квалифицираният електронен подпис на на преупълномощеното лице следва да е с титуляр и автор съответното преупълномощено физическо лице.

3. Изисквания към пълномощното: 

Изискванията за вида и формата на упълномощаване са различни в зависимост от заявените от упълномощеното лице чрез подаденото „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ електронни услуги, както и искания вид достъп - пълен или частичен, а именно:

 • за частичен достъп до електронни услуги за подаване на документи, декларации и/или данни – достатъчно е представянето на обикновено пълномощно, с което упълномощеното лице е овластено за извършването на съответните действия/упражняването на съответните права;
 • за пълен достъп до услуги, чрез които се достъпва данъчна и осигурителна информация -  необходимо е наличие на писмено съгласие на лицето, за което се отнася информацията, съгласно разпоредбата на чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Допустимо е представяне и на обикновено пълномощно, в което ясно е изразено съгласие от страна на упълномощителя за предоставяне на данъчна и осигурителна информация на упълномощеното лице. На органа по приходите задължително се представя/предоставя оригинал на подписаното пълномощно/съгласие;
 • за пълен достъп до услугата за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС – необходимо е нотариално заверено пълномощно;
 • за пълен достъп до услугите за подаване на искане за издаване на документ и предоставящи информация от данъчно-осигурителната сметка на лицето – необходимо е изрично волеизявление от задълженото лице пред орган по приходите за съгласие за предоставяне на такъв достъп на третото лице или представяне на нотариално заверено пълномощно.

 

Прекратяване на достъпа до електронните услуги на НАП с електронен подпис:

При отказ на пълномощника от предоставените му пълномощия е необходимо същият да подаде „Уведомление за отказ от пълномощието за ползване на електронните административни услуги предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице”(Приложение Д).
Уведомленията се подават от упълномощеното лице/упълномощителя в ТД/офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, чрез използване на КЕП.  Достъпът се счита прекратен: 

 • от датата на подаване на уведомлението в ТД/офис на НАП;
 • от датата на получаването на уведомлението в ТД/офис на НАП – когато  уведомлението е подадено чрез лицензиран пощенски оператор; 
 • от датата на постъпването на уведомлението в информационната система на НАП – когато уведомлението е подадено по електронен път.
   

В документа пълномощникът декларира, че упълномощителят е уведомен за отказа от ползването на електронните административни услуги на НАП.

Вижте още:

Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис

Инструкции за подписване на документи в Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП

Списък на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис

Заповеди за изменение и допълнение на списъка на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис

 

Други изисквания за ползване на електронни услуги на НАП с КЕП:

За да ползвате тази група услуги е необходимо:

 • да инсталирате базовите сертификати на StampIt, тъй като с тях са подписани компонентите за полагане на електронен подпис. Това можете да направите като инсталирате последователно: StampIT Primary Root CA и StampIT Qualified CA
 • за лицата без вписан в него идентификатор в поле автор в сертификата (ЕГН, ЛН/ЛНЧ, служебен номер от НАП, чуждестранно физическо лице с ЕИК по БУЛСТАТ).
  При квалифицирани електронни подписи без вписан идентификатор в тях не може да се извърши автоматично идентифициране на физическото лице, посочено като автор в подписа. За да получи достъп до електронните административни услуги на НАП, предоставяни с КЕП, потребителят следва да посочи идентификатор на физическо лице – автор в КЕП като подаде в Е-портала на НАП „Искане за предоставяне на достъп до електронни услуги предоставяни от НАП с КЕП без идентификатор“  (Приложение №А) и след това да посети офис на НАП, за да удостовери своята самоличност чрез представяне на актуален документ за самоличност. След идентификация от страна на служител на НАП, потребителят ще може да достъпва услугите с конкретния КЕП.
   
Достъп до електронни услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!