Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2QO0
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2Q46

СЪДЪРЖАНИЕ

При временни финансови затруднения и невъзможност за плащане можете да поискате отсрочване или разсрочване на публичните си задължения, ако отговаряте на определени условия. Разликата между отсрочването и разсрочването е в периодичността на плащанията.

  • При отсрочването се отлага срокът за плащане на цялото публично задължение, като се определя нов краен срок за плащането му.
  • При разсрочване задължението се плаща на части, на вноски с определен краен срок (падеж), за което се одобрява погасителен план.

Вижте повече: Разсрочване и отсрочване

В  искането за разсрочване или отсрочване, което е свободен текст,  следва изрично да посочите за кои задължения и по кой ред искате да бъде разгледано то - чл. 183 или чл. 187а от ДОПК. Разликите при отсрочването или разсрочването по реда на чл. 183 или чл. 187а от ДОПК са:

  • по реда на чл. 183 от ДОПК се отсрочват или разсрочват  всички публични задължения, установявани от орган, различен от НАП – такси, глоби и т.н., като за периода на отсрочването или разсрочването им (с изключение на задълженията за задължителни осигурителни вноски) се дължи лихва в размер на основния лихвен процент. За периода на разсрочване на задължителни осигурителни вноски се дължи законната лихва – основния лихвен процент плюс 10 пункта;
  • по реда на чл. 187а от ДОПК се отсрочват или разсрочват само публичните задължения, установявани от НАП, като за периода на отсрочването или разсрочването им се дължи законна лихва. При дадено разрешение за отсрочване или разсрочване се задължавате да извършвате всички плащания във връзка с дейността си само чрез превод или внасяне по платежна сметка. При неизпълнение на посоченото, дължимите суми, за които е дадено разрешение за отсрочване или разсрочване, стават незабавно изискуеми.

Вижте Указания за реда, условията и необходимите документи, придружаващи искането за отсрочване/разсрочване на основание чл. 183 - 187 от ДОПК

В случай, че не сте успели да платите задълженията си, в т.ч  за данъци и осигурителни вноски в срок, проверете дали срещу вас е образувано изпълнително производство като се свържете с Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700 /на цена, според тарифата на съответния оператор/ или на имейл: infocenter@nra.bg. След идентификация, ще ви бъде предоставена информация за  отговорния за събиране на вашето задължение публичен изпълнител. 

За да избегнете принудително производство, можете да обсъдите с публичния изпълнител удобен за вас начин за плащане на вашето задължение. 

За проверка на задълженията, може да използвате и електронните услуги на НАП, достъпни с ПИК или с електронен подпис. 

Вижте още: Принудително изпълнение

Принудително изпълнение

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!