Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GS6
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CV7

Заповед № РД-05-583/18.10.2021 г. за определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2022 г.

Дата на публикуване: Oct 29, 2021