Z6_PPGAHG8009LL30QPK3DKTE0E86
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV520Q2
Данъци
×
Осигуряване
×

Деклариране на доходите на физическите лица

Подаване на годишна декларация за облагане на доходите на физически лица /чл.50 от ЗДДФЛ/

Ползване на данъчни облекчения за деца за 2023 г.

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократкно за придобитите през 2022 г. доходи 

Деклариране на осигурителни вноски

Подаване на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” и декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ

Здравноосигурителен статус

Електронна услуга за изясняване и корекция на здравноосигурителен статус, достъпна с ПИК и КЕП
 

Деклариране на годишен корпоративен данък /чл. 92 от ЗКПО/

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане по електронен път

Удостоверение за наличие или липса на задължения

Искането за издаване на документи може да се подаде в офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или през портала за  електронни услуги с ПИК или КЕП.

Продавам стоки в интернет, трябва ли да декларирам дохода от тази дейност?

В кои случаи доходите от продажба на стоки в интернет следва да се декларират и кога това не е задължително? 

Имам доходи от наем, трябва ли да ги декларирам?

Доходите от наем от страната или чужбина обявявате в годишна данъчна декларация. Данъкът е 10%. Признатите разходи са 10%. 

Получавам доходи по граждански договор

Доходите от работа на граждански договор са облагаеми с авансов данък и с данък върху общата годишна данъчна основа. Подавате годишна данъчна декларация.

Доходи от трудов договор

Получавам доходи само от трудови правоотношения. Трябва ли да подавам данъчна декларация?

Имам трудности в плащането на данъци и осигуровки

Не мога да платя данъците и осигурителните си вноски в срок, поради временни финансови затруднения. Какво да направя? 

Как да възстановя прекъснатите си здравноосигурителни права?

Кога губя здравноосигурителните си права и как мога да ги възстановя?

Осигурявам се сам

Когато се самоосигурявам, какво и кога трябва да декларирам и плащам за здравни и социални осигуровки?

Здравно осигуряване за безработни

Държавата осигурява здравно безработните докато получават обезщетение за безработица, след това безработните плащат своите вноски сами.