Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OD6
Z7_PPGAHG800P4470QL0CQE8T08B4

Учителски пенсионен фонд

Учителите се осигуряват допълнително за старост с отделна осигурителна вноска и в Учителски пенсионен фонд.

Гарантирани вземания на работниците и служителите

При несъстоятелност на работодателя се гарантират правата на работниците и служителите да получат до определен размер начислените им трудови възнаграждения и обезщетения

Осигурявам се сам

Когато се самоосигурявам, какво и кога трябва да декларирам и плащам за здравни и социални осигуровки?

Уведомления за трудови договори

Имам сключен трудов договор. Кой трябва да уведоми НАП?

Осигуряване на съпрузите

Осигуряване на съпрузите на самоосигуряващи се и земеделски стопани