Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OR6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SL4

СЪДЪРЖАНИЕ

Работодателите, осигуряващите, самоосигуряващите се лица, както и организациите, които определят размера на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата, които са осигурени за сметка на държавния бюджет са задължени да подават данни за здравно осигуряване по реда на Наредба №Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13).

Подават се декларации за сумите за дължими вноски за здравно осигуряване за всички лица, които са длъжни да внасят здравноосигурителни вноски, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от закона (неосигурени на друго основание).

Осигуряващите подават: 

Сроковете за подаване на декларациите са определени в Наредба №Н-13.

Осигуряващите, които внасят задължителни здравноосигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г. подават:

  • Заявление по чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.

За повече информация: Данъчно-осигурителен календар

Сроковете за подаване на различните видове осигурителни декларации и заявления може да видите и във Фиш IV.I.3 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Самоосигуряващите се лица подават:

  • Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице” (Наредба № Н-13). Подава се от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях, включително и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност.
  • Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” (Наредба № Н-13) – подава се от тези самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО, които за определени периоди са внесли авансово здравноосигурителните си вноски. Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски и само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.
  • Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” (Наредба № Н-13). Тази декларация се подава от самоосигуряващите се  лица по смисъла на един път годишно, до 30 април на календарна година, следваща годината за която се отнасят вноските, съответно в срока за подаване на годишната данъчна декларация;
  • Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО” от Наредба № Н-13 – подава се от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (лица, които не са осигурени на друго основание по същия закон, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка) в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване на това основание.
  • Заявление по чл. 3 (Приложение 8) от Наредба № Н-13 – подава се от самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 9 от КСО и/или  по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО, които желаят да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват. Заявлението може да се подаде във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на осигурителните вноски, с които се погасяват задълженията по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване;

Самоосигуряващите се лица подават и:

Осигурявам се сам,Закон за здравното осигуряване,Здравно осигурени лица,Деклариране осигуряване и трудови договори

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!