Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3C86
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S47

СЪДЪРЖАНИЕ

Обикновено сумите за възстановяване са резултат от надвнесен данък при ползвано данъчно облекчение. До надвнасяне може да се стигне и в резултат на недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство.

Съгласно Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК), преди да ви се възстанови сумата се проверява дали имате изискуеми публични вземания. Ако имате дългове към бюджета, от надвнесената сума се прихваща до изплащане на дълговете и ви се възстановява остатъкът (чл.128 от ДОПК).

След като подадете данъчна декларация, служителите на НАП проверяват данните в декларацията и приложените към нея документи. Ако сумата за възстановяване е:

  • под 500 лв. средствата ви се възстановяват пряко и не се изисква ваше потвърждение;
  • над 500 лв., служителите на НАП изготвят акт за прихващане и/или възстановяване. В него описват размера на данъка за възстановяване и неплатените данъчни задължения, ако има такива. Документът ви се връчва лично и се подписва от служителя на НАП и от вас.

Сумата ви се възстановява по посочена от вас банкова сметка в 30-дневен срок от подаване на декларацията, но след отстраняване на всички неточности.

 

Процедура

Възстановяването или прихващането може да стане по инициатива на НАП или по ваше писмено искане (чл. 129 от ДОПК). От ваша страна искането за възстановяване може да бъде направено чрез подаване на :

Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго.

След постъпване на искането може да се възложи извършването на ревизия или проверка. Проверката приключва с Акт за прихващане и/или възстановяване, или с Отказ от прихващане и/или възстановяване на претендираната сума. Връчва ви се лично от органа по приходите.

Надвнесените суми, с изключение на задължителните осигурителни вноски, се връщат със законната лихва за изтеклия период, когато са внесени или събрани въз основа на акт на орган по приходите. В останалите случаи сумите се връщат със законната лихва от деня, в който е следвало да бъдат възстановени.

Искания за недължимо платени или събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване се разглеждат само до размера на наличните средства в индивидуалната ви партида в пенсионноосигурителното дружество или до размера на средствата в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система. В останалите случаи отношенията се уреждат между пенсионноосигурителното дружество, осигурителя и осигуреното лице.

 

Използване на надвнесени суми за следващи плащания

Когато е подадена декларация с посочена в нея надвнесена сума и подателят е заявил, че желае надвнесената сума да служи за следващи погасявания по реда на чл. 169, ал. 4 и/или по сметката за принудително събиране на публични вземания, органът по приходите в 30-дневен срок от подаване на декларацията може да отрази в данъчно-осигурителната сметка претендираната сума съобразно заявения вид задължения, като това се смята за плащане, постъпило на датата на отразяването. /Чл. 130а от ДОПК/

 

Подаване на искането

Може да подадете искане по електронен път, подписано с КЕП или ПИК на НАП, в офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронна поща, на официалния електронен адрес на компетентната ТД на НАП. Адресирате Искането за прихващане и/или възстановяване до директора на компетентната териториалната дирекция на НАП: - за юридически лица - по седалище, за физически лица/ЕТ - по постоянен адрес.

 

Срокове за възстановяване

Актът за прихващане или възстановяване се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия. Независимо от извършването на прихващане или възстановяване, включително когато актът първо е обжалван, задълженията за данъка или задължителните осигурителни вноски подлежат на установяване чрез извършване на ревизия. Ако актът е обжалван по съдебен ред, издаването на ревизионен акт е допустимо до влизане в сила на съдебното решение.

Органът по приходите е длъжен в 30-дневен срок от предявяването пред него на влязъл в сила съдебен или административен акт да възстанови или прихване изцяло посочените в акта суми заедно с дължимата лихва (чл.129 ал. 2, т. 2 и ал. 6 от ДОПК), когато с акта в полза на задълженото лице е признато правото на получаване на неправилно или недължимо платени, внесени или събрани суми или незаконосъобразно отказани за възстановяване суми.

 

Мълчалив отказ

Непроизнасянето в срок по искане за издаване на акт за прихващане и възстановяване се смята за мълчалив отказ.

 

Жалби

Актовете за прихващане и/или възстановяване можете да обжалвате по реда за обжалване на ревизионните актове.

Жалба против мълчаливия отказ може да подадете в 14-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне. Обжалването се извършва по реда за обжалване на ревизионен акт. Ако не сте обжалвали мълчаливия отказ в този срок, може да подадете ново искане за прихващане или възстановяване. Когато по административен или съдебен ред бъде отменен мълчалив отказ, смята се за отменен и изричният отказ, който е последвал преди решението за отменяне.

Жалба за бавност може да подадете, когато процедурата за прихващане и възстановяване се забави неоснователно и извън законоустановените срокове. Жалбата подавате до териториалния директор, който проверява обстоятелствата по нея и се произнася писмено в тридневен срок. В случай че жалбата е основателна той определя срок за издаване на акта. Изпраща ви се препис от решението.

 

Незаконосъобразно възстановени суми

Ако получите незаконосъобразно възстановяване на суми сте длъжни да възстановите сумите на бюджета. Това задължение се смята за задължение за данък, а когато са възстановени надвнесени осигурителни вноски – за задължение за задължителна осигурителна вноска, и става изискуемо в деня, следващ деня на получаване на акта за незаконосъобразното плащане.

Вижте редът за възстановяване на ДДС в България и Възстановяване на ДДС в ЕС

 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!