Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN38M0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CR7

СЪДЪРЖАНИЕ

Нови правила за събиране и отчитане на данни за трансгранични плащания, свързани с електронната търговия и въвеждането на някои изисквания за доставчиците на платежни услуги, са в сила от 1 януари 2024 г. 

Приетият от Съвета на Европа законодателен пакет за събиране на данни за плащания задължава доставчиците на платежни услуги, установени в ЕС да:

 • отчитат обработените от тях трансгранични плащания към търговци;
 • водят регистри на плащанията, които обработват, както и на получателите на тези парични преводи.

Събраните данни ще бъдат съхранявани и обработвани в Централната електронна система с информация за плащанията  (CESOP), създадена съгласно измененията на Регламент (ЕС) 904/2010.

 

Важно! Доставчиците на платежни услуги не са получателят на плащането, а посредници.

 

Разяснение за подаване на данни от чуждестранни доставчици на платежни услуги към CESOP

Clarifications on submission of data to CESOP by foreign payment service providers

 

Отчитане на данни за плащанията

Отчетният период е на всеки три месеца, като данните за извършени трансгранични плащания се подават в месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. Първото отчитане на информация е за периода януари-март 2024 г. и следва да се направи от 1 до 30 април 2024 г. 

Доставчиците на платежни услуги ще подават стандартен формуляра, като информацията, която ще попълват в него е необходима за идентифициране на продавачите и борба с измамите с ДДС в електронната търговия. Те ще подават данни за продавачите, които са получили 25 или повече трансгранични плащания за тримесечие. Не се събират данни за купувача („платец“), с изключение на предполагаемата държава-членка по произход на трансграничното плащане.

Важно! Едно плащане се счита за трансгранично, когато платецът се намира в една държава-членка, а получателят се намира в друга държава-членка, на трета територия или в трета държава.

От доставчиците на платежни услуги се изисква да водят подробни записи за получателите и плащанията, които получават за всяко календарно тримесечие и да отчитат всяко тримесечие, считано от януари 2024 г., като ще се изисква да изпращат данните на държавите-членки най-късно до края на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнасят въпросните данни.

Европейската комисия е публикувала на официалната си страница Насоки за отчитане на платежни данни от доставчици на платежни услуги и предаване към Централната електронна система с информация за плащания (ЦЕСИП), както и Ръководство за потребителя и XSD схема за подаване на данните

 

Насоки за отчитане на един и същ получател с няколко трансакции

Guidelines for reporting same payee with several transactions

 

Кои доставчици отчитат данни за трансгранични плащания?

Задължението за отчитане на трансгранични плащания се прилага само за доставчиците на платежни услуги, определени в член 243а (1) от Директива 2006/112/ЕО, които предоставят платежни услуги в Европейския съюз. Доставчиците на платежни услуги, които не извършват тази дейност в Европейския съюз, не трябва да отчитат трансграничните парични преводи.

Обхватът на задължението за отчитане е ограничен до следните четири категории доставчици на платежни услуги:

 • Кредитни институции, например лицензирани банки, установени в Европа, както и европейски клонове на кредитни институции, чието главно управление е извън ЕС и които предоставят платежни услуги;
 • Институции за електронни пари, които обхващат всички доставчици на платежни услуги, предоставящи платежни услуги чрез електронни пари („е-пари“), например доставчици на електронни портфейли и на електронни ваучери/карти;
 • Платежни институции, които не отговарят на изискванията за никоя от другите категории. Това може да са дружества, които предоставят платежни услуги като издаване на кредитни/дебитни карти, придобиване на платежни операции, обработка на плащания, иницииране на плащания, платформи, които предоставят платежни услуги и действат от името, както на платеца, така и на получателя и др. (например E-Mag, AliExpress и др.);
 • пощенски джиро институции, които предоставят платежни услуги.

Доставчиците на платежни услуги, които предоставят следните платежни услуги, ще попадат в обхвата на задължението за отчитане: 

 • Извършване на платежни операции и прехвърляне на средства по платежни сметки
 • Извършване на платежни операции, обхванати от кредитна линия
 • Издаване на платежни инструменти и придобиване на платежни операции
 • Парични преводи.

Това означава, че доставчиците на платежни услуги, които предоставят услуги, свързани с управление на платежна сметка, паричен депозит и теглене, услуги по иницииране на плащане и предоставяне на услуги по предоставяне на информация за сметка, не попадат в обхвата на задължението за отчитане.

 

Кои плащания се отчитат? 

Плащанията, които трябва да се отчитат в CESOP, съответстват на прехвърлянето на средства от граждани или фирми на друго физическо или юридическо лице, за което е предвидено да получи тези средства.

Задължението за отчитане е ограничено от две допълнителни условия:

 • Отчетеното плащане трябва да бъде трансгранично плащане.
 • Доставчикът на платежни услуги, предоставящ платежни услуги в дадена държава-членка, трябва да извършва най-малко 25 трансгранични плащания в тази държава-членка за тримесечие към един получател, за да задейства задължението за отчитане.

 

Териториален обхват 

Териториалният обхват на задължението за отчитане се прилага за всички държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП), което включва държавите-членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Доставчиците на платежни услуги от държавите от ЕИП попадат в обхвата на задължението за отчитане, когато предоставят платежни услуги в държава-членка, дори и без физическо присъствие в Европейския съюз. 
Отчитат се само плащанията, инициирани от платци в Европейския съюз. Получателят на плащането може да се намира в друга държава-членка, трета територия или трета държава. Той може да е физическо или юридическо лице, което е предвиденият получател на средства, които са били предмет на платежна операция.

 

Важно: Доставчиците на платежни услуги и други заинтересовани страни могат да намерят актуална информация по отношение на новите изисквания, които влизат в сила на 1 януари 2024 г., в сайта на Комисията на ЕС
 

Следва да се подчертае, че  с чл. 4 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1504 на Комисията от 6 април 2022 година  за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета по отношение на създаването на централна електронна система с информация за плащанията (CESOP) с цел борба с измамите с ДДС е утвърден стандартизирания формат XML на стандартния електронен формуляр, с който доставчиците на платежни услуги ще отчитат пред Националната агенция за приходите данни за трансграничните плащания. Регламентът е с пряко приложение и Комисията на ЕС вече е публикувала насоки за докладване, както и техническо ръководство за потребителя, достъпни в сайта на Комисията на ЕС, в секция TAXATION - CESOP.

 

Как доставчиците да се подготвят за подаване на информацията в България ?


За да се подготвите за изпълнението на задълженията ви в качеството на доставчик на платежни услуги, следва да имате предвид следното: 

Като първа стъпка следва да извършите необходимите промени и настройки във Вашите информационни системи с цел генериране на данните за получателите и плащанията в електронния регистър, който сте задължени да водите съгласно чл. 123а от ЗДДС. Необходимо е да предвидите възможност за извличане на информацията от регистъра и предоставянето й във файл,  отговарящ на определения от Европейската комисия  XML формат и XSD схема. В тази връзка може да ползвате публикуваните от Европейската комисия  на официалната й страница Насоки за отчитане на платежни данни от доставчици на платежни услуги и предаване към Централната електронна система с информация за плащания (ЦЕСИП), както и Ръководство за потребителя и XSD схема за подаване на данните.

Подаването на данни към националната система CESOP от доставчиците на платежни услуги ще се извършва чрез електронна услуга в електронния портал на НАП. В съответствие с правилата за достъп до електронния портал данни ще могат да се подават само от лица, които са вписани в Регистъра на НАП. 
Лицата, установени в България, имат активна регистрация в Агенция по вписванията, т.е. притежават ЕИК от Търговския регистър (ЕИК по БУЛСТАТ), съответно са вписани в регистъра на НАП.
Лицата, установени в друга държава-членка на ЕС или друга държава, част от Европейското икономическо пространство, които имат право да доставят на територията на страната платежни услуги в обхвата на докладваните към CESOP и понастоящем не са вписани в регистъра на НАП, преди подаване на информация от водения от тях електронен регистър на получателите и на плащанията следва да заявят в офис на НАП вписване в регистъра на НАП чрез издаване на служебен номер съгласно чл. 84, ал. 3 от ДОПК. 
Лица, установени в друга държава-членка на ЕС или друга държава, част от Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра на НАП със служебен номер на друго основание, не следва да заявят вписване в регистъра на това основание. 

Електронната услуга ще бъде достъпна с КЕП на доставчика на платежни услуги или на упълномощено лице с право на пълен или частичен достъп, съгласно правилата за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис, утвърдени със Заповед № З-ЦУ-2567 от 23.07.2021 г. на изпълнителния директор на НАП.
 

Вижте повече във: Въпроси и отговори за прилагането на новите правила за доставчиците на платежни услуги

 

Заповед № З-ЦУ-609/25.03.2024 г. на изпълнителния директор на НАП, с която се указва формата, структурата и валидационната схема на файла за подаване на информация към Централната електронна система с информация за плащанията (Central Electronic System of Payment information - CESOP) 

 

For English see here

 

 


 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!