Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/: Приемане на искане за възстановяване на ДДС на търговец, установен в страната, към друга държава членка на Европейския съюз (VAT Refund) - №409 

 

Срок за подаване

Крайният срок за подаване на искане за възстановяване на ДДС към друга държава членка на Европейския съюз за данък, за който правото на възстановяване е възникнало през календарна година, е 30-ти септември на следващата година. Възстановяващата държава членка може да отхвърли подадено след установения срок искане като неподадено в срок.

 

Как и къде подаваме

Искане за възстановяване на ДДС от друга държава членка на ЕС се подава само по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП). За да използва услугата, заявителят или упълномощено от него лице трябва предварително да заяви използването ѝ по общия ред за заявяване използване на услуги с КЕП, предоставяни от НАП.

Искането се подава пред НАП чрез функционалността на информационната система VAT Refund за подаване на искания. След като искането е подадено успешно, НАП има ангажимента да го предаде на компетентния орган на възстановяващата държава членка.

 

Резултат от подаването

Успешното подаване на искане за възстановяване на ДДС се потвърждва чрез изпращане на автоматични електронни съобщения от системата. Първото съобщение съдържа номера на протокола за приемане на искането, а второто съобщение съдържа генерирания референтен номер и версията на искането, под които то ще бъде изпратено на възстановяващата държава членка.

 

Санкция

В националното и европейското законодателство няма предвидени санкции за неподадено искане за възстановяване на ДДС. Неподаването на искане в установения срок ще лиши заявителя от упражняване на законното му право.

VIES,ДДС при сделки в ЕС,Закон за ДДС,Деклариране ДДС и Интрастат,Директива 2006/112/EО на Съвета — общата система на данъка върху добавената стойност на ЕС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!