Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование 

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация):

 • Приемане на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” (включително по електронен път) – № 340
 • Приемане на декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица“ (включително по електронен път) -№ 1937

 

Кой ползва услугата 

Заявители на услугата са работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица.

 

Как и къде се подава

Декларациите се подават в съответната компетентна структура на НАП.

За физическите лица, включително едноличните търговци, компетентна е ТД на НАП по  постоянния им адрес, а за местните юридически лица – по седалището /за големи данъкоплатци и осигурители – ТД на НАП ГДО, за средни данъкоплатци и осигурители – ТД на НАП София, дирекция СДО/: Вижте: Контакти

Декларациите могат да бъдат подадени по следните начини:

 • в офис на НАП – лично или от упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по електронен път с КЕП или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, чрез електронния портал на НАП: Вижте:Портал за електронни услуги;
 • чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) или чрез комуникация на ниво система-система.

За да бъде услугата достъпна по електронен път  с КЕП следва да е подадено:

 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата Декларации, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване“.

За да бъде достъпна услугата по електронен път с  ПИК, следва да е подадено заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез ПИК със заявена  услуга “Подаване на декларации, документи или данни“.

Вижте как и къде може да получите своя ПИК

При подаване на декларациите на хартиен или електронен носител, същите следва да са придружени с протокол, приложение към чл. 8, ал. 7 от  Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:

 • имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец № 1 само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
 • имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларации образец № 1 и образец №6 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

Срок

Сроковете за подаване на декларациите са както следва:

 • работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения подават:

декларация Образец №1 – за всеки календарен месец, поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване:

 • до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
 • до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;
 • в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО;

декларация Образец №6 –  за общия размер на сумите за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален и/или професионален пенсионен фонд, здравното осигуряване и фонд ГВРС за всички лица, подлежащи на осигуряване:

 • в сроковете за подаване на декларация образец №1 (едновременно с подаването на декларация образец № 1)
 • самоосигуряващите се лица подават:

декларация образец №1 – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;

декларация образец №6 – до 30 април, съответно в срока за подаване на годишната данъчна декларация, за:

 • дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
 • задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната;

 

Резултат 

След подаване на декларациите, данните се обработват в информационната система на НАП. В резултат на това декларациите могат да бъдат приети или отхвърлени, ако липсват някои от задължителните законови изисквания, реквизити или има несъответствия в декларираните данни.

При подаване на декларации образец №1 и 6 през портала за предоставяне на електронни услуги на НАП автоматично се издава входящ номер и дата, които се изпращат на подателя с електронно съобщение. След обработване на подадените данни в информационната система на НАП, на лицето се изпраща съобщение за резултата от обработката – приети или отхвърлени (с посочена конкретна причина) декларации. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП, секция „Декларации, справки, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване, както и за изплатени доходи по трудови правоотношения“ → „Подаване на данни с Декларация обр.1 и Декларация обр.6” →  „Справки“.

 

Такса

За предоставяне на услугата, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за Национална агенция за приходите, агенцията не събира такса.

 

Санкции

За неподадени или неподадени в срок данни с декларации образец 1 и 6 (чл.355, ал. 1 от КСО):

 • глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с
 • имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

За подадени данни с невярно съдържание, с цел да избегне плащането на задължителни осигурителни вноски (чл. 355, ал.1 от КСО):

 • с глоба от 50 до 250 лв. за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Деклариране осигуряване и трудови договори,Осигурявам се сам,Държавно обществено осигуряване (ДОО),Гарантирани вземания на работниците и служителите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!