Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование на услугата  „Връчване на документи на трети лица в рамките на контролни производства“. Тя е достъпна само с квалифициран електронен подпис в портала за електронни услуги на НАП. Услугата дава възможност на лицата, които не са страни в контролните производства /банки, общини и др./ да да получават от НАП искания за предоставяне на информация във връзка с извършвани контролни производства на други лица.

Кой ползва услугата

До услугата има достъп представляващият ведомството, до което НАП е отправила искане за информация, както и всеки упълномощен, на който е разрешен пълен достъп до услугата „Връчване на документи на трети лица в рамките на контролни производства“. 


Как се ползва услугата

При избор на услугата, системата осигурява достъп на потребителя само до документите, които са насочени към ведомството или дружеството, чийто представител е той, независимо от това по кое контролното производство са изпратени.
Потребителят може да получи изпратеното от НАП искане, като избере документ и натисне линка за сваляне, който е наличен в колона „Документи за получаване“. При клик върху линка, системата стартира свалянето на документа на компютър на потребителя. 
В допълнение на електронната услуга, НАП предоставя възможност за получаване на документите и чрез активиране на електронна препратка за сваляне, която е добавена в електронното съобщение уведомяващо лицето, че му е изпратено искане за предоставяне на информация. 
Всяко лице, в качеството му на трето лице може да заяви пред НАП, желанието си в електронното съобщение да не е включена препратка за получаване на документи.
Независимо от избрания метод за връчване, след получаване на документа, системата отразява изтеглянето му и изпраща съобщение на третото лице за успешно отразеното връчване.

Важно: Потребителят има достъп само до документите, изпратени за връчване до ведомството или дружеството, което представлява, но не и до контролното производство на задълженото лице, за което е поискана информацията. Документите за връчване/връчените документи могат да бъдат достъпвани и изтегляни от системата до приключване на конкретното контролно производство.

Резултат 

Получени искания за представяне на документи и писмени обяснения от трети лица в рамките на контролни производства на други задължени лица.

 

Такси

НАП не изисква такси при получаване от трети лица на изпратени за връчване искания. 

Комуникация с НАП по текущи производства (Контрол, Събиране на вземания, връчване на документи)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!