Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Подаване на заявление за дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – „Дерегистрация на лица по Закона за данъка върху добавена стойност“ – № 1895

За кого е услугата

Заявление за дерегистрация по ЗДДС подават всички лица (физически и юридически), за които е възникнало задължение за дерегистрация по ЗДДС или по желание, когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация.

Как и къде се подава

Заявление за дерегистрация по ЗДДС по следните начини:

Заявление за регистрация по ЗДДС може да се подаде по следните начини:

► по електронен път, чрез електронната услуга на НАП, която е достъпна с квалифициран електронен подпис/КЕП/ в електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/ 

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата "Заявление за регистрация по ЗДДС".

►В компетентната ТД/Офис на НАП на лицето.

Срок за подаване

  • при заличаване на ЕТ от търговския регистър, освен ако физическото лице, собственик на ЕТ подлежи на задължителна регистрация по реда на чл.96, ал.1 от ЗДДС за облагаемия оборот за извършени от него доставки, представляващи, независима икономическа дейност, или ако са налице основанията по чл.108, ал.2 от ЗДДС или ако лицето в 7-дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър не е подало в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация, в което заявява продължаване на регистрацията при условията на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС;
  • при прекратяване на юридическо лице - търговец, без ликвидация – 14 дневен срок от настъпване на обстоятелството; като в случаите с ликвидация лицето може да избере да остане регистрирано до датата на заличаване.
  • при настъпване на събитието – за регистрирано на основание чл.97б лице при регистрация по чл.96, 97, 98, 100, ал.1 и 3, чл.154 или регистрация в друга държава-членка за прилагане на режим извън съюза или на режим в съюза.

Заявлението за дерегистрация по ЗДДС се подава по образец в 7-дневен срок или 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството, в зависимост от задължението.

При доброволна дерегистрация срок няма.

Заявлението за дерегистрация трябва да съдържа основанието за дерегистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. в зависимост от основанието за дерегистрация:

  • справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е подадено заявление по чл. 109 от ЗДДС.
  • справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата.
  • справка за общата сума на облагаемите ВОП за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.

Резултат от подаването

  • Прието/отхвърлено заявление.
  • Заявлението, като електронен документ, се счита за подадено, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес.

При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК,  в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде ново, отговарящо на изискванията заявление

В седем дневен срок от подаване на заявлението се извършва проверка относно наличието на основания за дерегистрация на лицето по ЗДДС.

След проверката се издаване на Акт за дерегистрация по ЗДДС или мотивиран отказ.

При връчване на Акт, лицето се дерегистрира по ЗДДС.

Дължими такси

НАП не изисква такси при подаването и приемането на заявление за дерегистрация по ЗДДС/Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/

Санкции

Санкцията за неподаване в срок на заявление за задължителна дерегистрация е глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.

 

ДДС при сделки в ЕС,Деклариране ДДС и Интрастат,ДДС в България

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!