Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Приемане на заявление за избор за погасяване на задължения за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски от самоосигуряващи се лица (включително по електронен път с квалифициран електронен подпис и персонален идентификационен код) – №973

 Кой ползва услугата?

Заявители на услугата са физически лица, когато имат повече от едно задължение за:

  • осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или
  • здравно осигуряване.

 Как и къде?

Услугата може да се достъпи чрез заявяване – подаване на заявление по образец, приложение от  Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица:

  • в компетентния за лицето  офис на НАП;
  • по електронен път през електронния портал на Национална агенция за приходите (НАП): https://inetdec.nra.bg :
  • с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото или упълномощено от него лице;

За да бъде услугата достъпна по електронен път  с квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“.
  •  с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

За да бъде достъпна услугата, следва да е заявено ползването на  услуга Достъп до информация“.

Срок 

Преди внасяне на осигурителните вноски, с които се погасяват задълженията по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване

Резултат

Приоритетно погасени задължения за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравно осигуряване, съгласно направения избор.

 Такса

За предоставяне на услугата, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за Национална агенция за приходите, агенцията не събира такса.

Санкции

Няма

Плащане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!