Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Изясняване и корекция на здравноосигурителен статус №1488

 

За кого е услугата?

Заявители на услугата са физически лица, вписани в регистъра на НАП, включително осигурени в Националната здравноосигурителна каса / НЗОК/.


Задължително осигурени в НЗОК са:

 • всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;
 • българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България;
 • чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна;
 • лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;
 • лицата с предоставена временна закрила и лицата с двойно българско и чуждо гражданство, които пристигат от държава, на чужденците от която е предоставена временна закрила;
 • чуждите граждани, на които е издадено разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“;
 • чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации в Република България по реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г.) и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм., бр. 72 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г.);
 • лицата, извън посочените по-горе, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.

Не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.

 

Как и къде се ползва услугата?

Направете Справка за здравноосигурителния ви сатус по електронен път, чрез портала за електронни услуги на НАП със свободен достъп или във всяка териториална дирекция и/или офис на НАП, след

 • устно искане за издаване на справка за месеци без данни за здравно осигуряване – на място в ТД/офис на НАП. След идентификация на лицето, се предоставя справка за здравноосигурителен статус, съдържаща информация за месеци без данни за здравно осигуряване, генерирана от информационната система на НАП;
 • заявяване желание за издаване на Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права, с подаване на Искане за издаване на документи на място в офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или през портала за електронни услуги на НАП с класифициран електронен подпис.

При подаване по електронен път, на адрес: https://portal.nra.bg/, ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или 
 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Искане за издаване на документи".

За да бъде достъпна услугата с ПИК следва да е подадено заявление със заявено ползване на  услугата „Подаване на декларации, документи или данни“.

 

Документи

Доказателствени документи за здравна осигуреност – са документи, доказващи осигуряване в друга държава членка, документи доказващи, че лицето е студент/докторант и др.

 

Резултат

Служителят изготвя актуална справка за месеците без данни за здравно осигуряване.

Когато се установи, че лицето е осигурено за целия период, по искане на лицето се издава удостоверение.

Когато се установят периоди, през които за лицето няма здравноосигурителни вноски, на лицето се предоставя справка за тези периоди. Служителят анализира и установява основанието на което е следвало да бъдат внесени вноските, като дава разяснения за документите, които следва да представи лицето в ТД с оглед промяната на статуса му.

Резултат от услугата е изясняване и корекция на здравноосигурителен статус на лицето. 

Удостоверението за непрекъснати здравноосигурителни права.

 

Срок

Изясняване и корекция на здравноосигурителен статус – веднага или след представяне/подаване на допълнително необходимите документи/информация.
Издаване на удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права - веднага или след представянето на доказателствени документи или подаване на декларации, ако е необходимо. 
 

 

Дължим ли такси

НАП не събира такси за предлаганите услуги.

 

Справки,Здравно осигурени лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!