Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GM6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S87

СЪДЪРЖАНИЕ

януари 2000 г.


Влиза в сила Данъчният процесуален кодекс, който въвежда функционална структура на данъчната администрация.

март 2000 г.


Стартира Проект за изграждане на Национална агенция за приходите (НАП) съгласно взето решение на българското правителство от октомври 1999 г. за интегриране на функциите на данъчната администрация (ДА) и функциите по събиране на осигурителни вноски на Националния осигурителен институт (НОИ).

юни 2000 г.


Министерският съвет приема Концепцията за изграждане на НАП.

ноември 2002 г.


Народното събрание приема Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП) и се създава Централно управление (ЦУ), отговорно за по–нататъшното реализиране на проекта.

юни 2003 г.


Сключено е Заемно споразумение (Проект “Реформа в администрацията по приходите”) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, което е ратифицирано от Народното събрание на Република България със закон, приет на 16 юли 2003 г.

май 2004 г.


Одобрен от Управителния съвет на Агенцията е Стратегически план на НАП за периода 2004 – 2008 г. В Стратегическия план са декларирани визията, мисията, принципите и споделените ценности, от които се ръководи организацията и стратегическите цели.

2005 г.


Приключва започналата през 2004 г. централизацията на дейностите по администриране на републикански данъци на ниво териториални дирекции и предоставяне администрирането на местните данъци и такси на общините. Подготвена е интеграцията на функция „Събиране” на НОИ с данъчната администрация като дейностите, свързани с приходната част от дейността на НОИ са отделени в обособено звено. Приет е нов Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, в сила от 01.01.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!