Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GM6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S87

СЪДЪРЖАНИЕ

2011 г. 


През 2010 г. НАП приема своя трети Стратегически план за периода  2011 – 2015 година (трети от 2004 г. насам). По своята същност се явява естествено продължение и представлява детайлна актуализация на Стратегическия план на НАП за периода 2008 – 2013 година. 
Въведена е възможност за подаване на декларации (по чл.50 от ЗДДФЛ и чл.92 от ЗКПО) с генериране на бар код и възможност за автоматично зареждане на данните от тях в информационната система на НАП. 
От началото на 2011 г. е реализирана дистанционна връзка на всички електронни системи с фискална памет в обектите за продажба на течни горива (бензиностанции); на всички фискални устройства в обекти на регистрирани по ЗДДС лица, извършващи търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии; на всички обекти на търговци на зърно. Поетапно изискването се реализира за всички други търговски обекти.
Внедрена е Управленска информационна система (DataWarehouse), като ежегодно се надграждат видовете справки и вътрешния капацитет за анализи и развитието на системата.


2012 г. 


НАП стартира предоставянето на ПИК (персонален идентификационен код) на лицата за заявяване и ползване на електронните услуги с ПИК на НАП, с което се осигурява възможност за надеждна идентификация на лицата при ползване на електронните услуги, без наличието на електронен подпис.

2013 г. 


Въведена е т. нар. единна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски, без кодове за вид плащане, без изрично уточняване на вида на плащането, основание за плащане, период, намаляват се честотата (броя) на подаване на данъчни и осигурителни декларации към НАП, което намалява значително броя на платежните към НАП, допусканите грешки и необходимостта от тяхното уточняване. Плащанията се разпределят автоматично в зависимост от датите на доброволно плащане и погасяването на задълженията става по поредност на падежа на задължението, което стимулира изчистването на стари задължения на лицата.
От 01.05.2013 г. в НАП е внедрена Информационна система „Контрол на горивата“, изградена в рамките на съвместен проект на НАП и Агенция „Митници“. Осигуреното наблюдение на движението на течните горива позволява своевременен контрол при доставки с повишен риск и пресичане на данъчни измами.
Поставя се началото на мониторинга и контрола на електронната търговия, който през годините заема все по-важно място и дял в контролната дейност на НАП.
НАП започва да предоставя по служебен път информация в електронен вид за наличие или липса на задължения на други администрации и институции.. 
В рамките на вътрешен проект и със собствени ресурси НАП въвежда електронно обучение за служителите, което отваря редица възможности за усъвършенстване на подходите и методите за обучение, в т.ч. оптимизация на процеса и намаляване на разходите за обучение. 
Утвърдена е Политика и е разработена програма на НАП за опазване на околната среда. Поетапно се установява практика във всички офиси и сгради на НАП на разделно събиране и предаване за рециклиране на хартия при спазване на всички изисквания за сигурност на информацията.

2014 г.

Съгласно промени в Данъчно- осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2014 г. се въвежда фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на цялата страна. На фискален контрол подлежи движението на всички стоки с висок фискален риск, независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката – територията на страната, територията на друга държава-членка на ЕС или трета страна, обхваща вътреобщностните придобивания и доставки на стоки и транзитно преминаващите стоки в рамките на ЕС и доставките във вътрешността на страната. Фискален контрол не се прилага по отношение на стоките под митнически режим. 
Внедрена е в реална експлоатация информационна система „Контрол“, разработена по проект, финансиран по ОПАК, която подкрепя оперативните и управленски дейности, свързани с контролната функция в НАП, в т.ч. обмен и връчване на документи и подобрена комуникация със задължените лица.
В края на 2014 г. е ефективно пусната в експлоатация информационна система за облагане с ДДС на неустановени търговци по специалната схема „Мини-обслужване на едно гише (Mini One Stop Shop, MOSS)
Внедрен е софтуерен продукт "Система за управление на човешките ресурси "НеRMeS", както и модул Self Services за заявяване и одобряване на отпуски на служителите на НАП.
НАП стартира образователна кампания в средните училища „Влез в час с данъците“. Образователният проект на НАП се разгръща през годините и обхваща средно-годишно над 100 данъчни лектори, 20 000 ученици в над 100 училища в страната.


2015 г.


С промяна в ДОПК от януари 2015 г. е предоставена възможност физическите лица да подават всички дължими от тях данъчни и осигурителни декларации с персонален идентификационен код (ПИК), вкл. годишната данъчна декларация за облагане на доходите. ПИК става идентификатор за достъп до електронните услуги на редица други държавни и общински администрации.
Независимо, че НАП не е участник в процеса на администриране по Закона за местни данъци и такси, с цел облекчаване на клиентите при спазване на техните задължения, агенцията разработи електронна услуга достъпна с КЕП или с ПИК, чрез която лицата могат да извършват справка за задълженията им за местни данъци и такси, както и да платят дължимите суми.
На 16.11.2015 г. НАП и МФ стартират и в рамките на три години успешно се реализира национална игра на лотариен принцип с касови бележки за стимулиране гражданския контрол върху отчитането на реалните обороти в търговските обекти.
 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!