Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GM6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S87

СЪДЪРЖАНИЕ

2016 г. 


НАП приема своя четвърти Стратегически план на НАП за периода 2016-2020 г., утвърден от УС на НАП с РМФ № 107/23.11.2015 г.
От 01.11.2016 г. след промяна на ДОПК, НАП е предоставена възможност на възложителите по ЗОП и компетентните органи по комплексно административно обслужване (КАО) да подават до НАП по електронен път искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения на задължени лица, участващи в процедури по ЗОП или КАО. Обменът на информация става само по електронен път, отпада удостоверението по чл. 87, ал. 11 от ДОПК.
На 01.02.2016 г. НАП внедрява информационна система „Събиране“, разработена със собствен за НАП финансов и човешки ресурс, съдържаща информация за всички публични задължения на лицата и предприетите действия за тяхното събиране и различни автоматични функционалности, в т.ч. проследяване на срокове, поредност на предприети действия, електронен обмен с други системи на НАП, както и с други органи и институции. В края на 2016 г. започва и електронен обмен на данни между ИС „Събиране“ и ИС на МВР за актове, издавани по Закона за движени по пътищата. От 2017 г. се изпращат и е-съобщения до задължените лица.
НАП прави самооценка по инструмента TADAT, въз основа на която, след широко обсъждане на разширения ръководен състав на агенцията, са планирани мерки за подобрение и развитие. TADAT e диагностичен инструмент за оценка на стабилността на ключови компоненти на системата на данъчната администрация на дадена държава и нейното ниво на зрялост в контекста на международната добра практика. TADAT е разработен съвместно от Европейската комисия, Международния валутен фонд, Световната банка, UKAID, Германия, Нидерландия, Норвегия и Швейцария.
Стартира кампания „Заплата в плик“, съвместно с Национален осигурителен институт, Главна инспекция по труда, АИКБ и КРИБ, посветена на борбата със сивата икономика и плащане на заплати „под масата“.
През ноември 2016 г. НАП провежда за първи път семинар на живо, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2017 г. с участието на практикуващи счетоводители, данъчни консултанти и представители на бизнеса. Семинарът се провежда ежегодно, излъчва се на живо онлайн и се публикува в канала на НАП в YouTube.


2017 г.


НАП е определена за координатор на проект за осигуряване на електронен обмен на социално-осигурителна информация между България и ЕС. Партньори на НАП в проекта са Агенция за социално подпомагане, Национален осигурителен институт и Национална здравноосигурителна каса. През 2017 г. е подписано грантово споразумение за изпълнение на проекта, финансиран от ЕК чрез Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA). 
НАП домакинства годишната среща на ръководителите на данъчните администрации на страните от ЕС на 19 септември 2017 г. в София с основна тема „Визия за развитие на контролни дейности и борбата с данъчните измами“, разглеждана в контекста на непрекъснато развиващите се информационни технологии и предизвикателствата, които поставят пред европейските данъчни администрации. По време на срещата бяха  представени приоритетите на Европейската комисия в областта на данъчното облагане, сред които е разработването и въвеждането на единна европейска система на ДДС. 


2018 г.


От 01.02.2018 г. е предоставена възможност във всички офиси на НАП клиентите да заплащат с дебитни и кредитни карти публичните задължения чрез виртуален ПОС терминал и физически ПОС устройства без такси за превод, като плащането се смята за получено в деня на авторизацията.
Приемът за плащания стартира Първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз се проведе в периода 1 януари - 30 юни 2018 г. 
Осигурена е възможност за плащане на задължения към бюджета с платежни карти чрез виртуален ПОС-терминал на НАП. Новата възможност осигурява безплатно за клиентите извършване на плащане към НАП, което се отразява в данъчно-осигурителната сметка на задълженото лице в реално време.


2019 г. 


Проект „Реализиране на ЦАИС “Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ – Търговски регистър. На база цялостен анализ на процесите, свързани с подаването на годишен отчет за дейността и годишен финансов отчет към НСИ, НАП и Агенцията по вписванията и е изготвен бизнес процес за създаване на Единна входна точка. Разработени са предложения за нормативни промени за целите на оптимизиране на приложимото законодателство и реализиране на Единна входна точка. През 2020 г. предстои изготвяне на проектно предложение от страна на Агенция по вписванията за изграждане на Единна входна точка.
Стартира електронен обмен на социално-осигурителна информация между EESSI контактните точки на страните от ЕС и контактните точки по EESSI за България (НАП, АСП, НЦОК, НОИ). 
На 15.07.2019 г. е извършен нерегламентиран пробив в информационната система на НАП, което води до противозаконното разпространение на данни на агенцията. След инцидента е извършен преглед за уязвимости и външен одит, предприети са мерки за повишаване на мрежовата и информационна сигурност в НАП.


2020 г.


Със Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Обн. - ДВ, бр. 69/2020 г.) Държавната комисия по хазарта като държавен орган, осъществяващ надзор върху хазарта е закрита и нейните функциите и правомощията преминават към НАП считано от 04.08.2021 г.
Въвежда се гъвкаво работно време и работа от разстояние, за функции и служители, за които е възможно, клиентите се насърчават да използват електронните услуги и канали за комуникация с на НАП с оглед безопасно отдалечено обслужване.
Във връзка с Covid-19 е извършен анализ, подготовка и реализиране на план за работа на НАП в условията на извънредна епидемична обстановка, в т.ч. осигурен отдалечен достъп до системи на НАП от служители, работещи в режим на дистанционна работа. Цялата налична и свободна техника в НАП – стационарни и преносими компютри е подготвена, инсталирана и настроена за работа от разстояние, както и изградени, инсталирани и настроени над 1000 VPN-клиента. Интегрирана е платформа за корпоративни аудио и видео конференции.
Подготвени и реализирани са превантивни мерки за повишаване на мрежовата и информационна сигурност в НАП, в контекста на отдалечен достъп на служители на НАП до информационните системи на НАП. Инсталиран и конфигуриран е софтуер за защита на заявките за достъп от друг институции.
С цел намаляване на административната тежест и улесняване на клиентите от 10.03.2020 г. НАП предостави възможност за ползване на предварително попълнени данни в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Предварително попълнените данни от НАП са получени от справките от работодателите за изплатените от тях доходи по трудови правоотношения, както и от предприятия и самоосигуряващи се лица за изплатените от тях доходи на физически лица, както и от трети страни. 
Във връзка с осигурената възможност за подаване на декларации, документи и данни от физическите лица по електронен път с ПИК, са издадени нови 234 952 ПИК на физически лица, с което броят им е вече над 930 000. Над 349 000 лица са подали данъчната си декларация с ПИК. За 2020 г. ползваемостта на услуги с ПИК е за над 20  млн. декларации, документи, справки и информация, което представлява двойно увеличение спрямо предходната година.
 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!