Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GE2
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SG6

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководство

Изпълнителният директор на Национална агенция за приходите ръководи и представлява Агенцията, като при дейността си се подпомага от заместник изпълнителни директори. Административното ръководство на Агенцията се осъществява от главен секретар.

 

Изпълнителен директор Румен Спецов

Румен Спецов е завършил Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“. В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в Националната агенция за приходите. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство. От май 2021 г. до август 2022 г. е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП. 

 

Главен секретар Николай Мишовски

Николай Мишовски е завършил висшето си образование в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в гр. Свищов със специалност „Стопански и финансов контрол“. Той е с дългогодишен професионален опит в НАП, като през годините е заемал различни експертни и ръководни длъжности в приходната агенция. 
 

 

Заместник изпълнителен директор Милена Кръстанова

Милена Кръстанова работи в системата на НАП от 1999 г. Има значителен професионален опит, като през годините е заемала различни експертни и ръководни позиции във функция „Обслужване“. От 2007 г. е директор на дирекция „Обслужване“ в ТД на НАП София. От 13 януари 2015 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на НАП.

 

Заместник изпълнителен директор  Евгени Нанков

 

Заместник изпълнителен директор Боряна Жилова

Боряна Жилова е завършила "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". Тя е с дългогодишен опит в системата на приходната агенция. С доказано висок професионализъм,  последователно е заемала различни експертни и ръководни длъжности в НАП. През 1999 г. кариерата й в приходната агенция започва в дирекция „Обжалване“, след което в дирекция „Правна“ в Централно управление на НАП. През 2010 г. е назначена за директор на дирекция „Продажби“, а от 2013 г. до назначаването й за зам. изпълнителен директор на НАП ръководи дирекция „Събиране“.   

 

Заместник изпълнителен директор Венцислава Петкова

Венцислава Петкова е била изпълнителен директор на Агенция за държавни вземания от 2005 г. до 2009 г. В НАП е от януари 2014 г., като е заемала длъжността директор на дирекция „Държавни вземания“.

 

Управителен съвет 

Управителният съвет на НАП се състои от министъра на финансите, управителя на Националния осигурителен институт, управителя на Националната здравноосигурителна каса, заместник-министър на финансите, определен от министъра на финансите, и изпълнителния директор на агенцията.

 

Централно управление

Централно управление на НАП подпомага дейността на изпълнителния директор по планирането, организирането, ръководството и контрола на цялостната дейност на Агенцията.

Вижте повече

Вижте: Организационно-управленска структура на ЦУ на НАП, считано от 10.07.2023 г.

 

Териториални дирекции на НАП

Национална агенция за приходите има шест териториални дирекции в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас и Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители", които администрират републиканските данъци и задължителните осигурителни вноски.        

Вижте повече        

 

Дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”

Национална агенция за приходите има пет дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас. В дирекции ОДОП се разглеждат жалби срещу индивидуални административни актове и действия на органи по приходите, които според закона подлежат на оспорване пред директора на дирекцията. 

Вижте повече

Офиси на НАП

Офисите на Агенцията осъществяват обслужването на данъкоплатците и осигурителите в териториалния обхват и обхват на дейност на съответната териториална дирекция.

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!