Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Становище за прилагане на разпоредби на ЗМИП и ППЗМИП на ИД на НАП с изх.№М-92-00-1300/23.05.2024 г.

Дата на публикуване: May 27, 2024