Z6_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E0
Z7_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E1

СЪДЪРЖАНИЕ

Бланката Искане за удължаване срока за корекция е премахната от ИС Интрастат/Модул МСО/Подаване на документи/. 
Във връзка с влязлата в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № H-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на система Интрастат и в съответствие с измененията за подаване на коригиращи декларации след нормативно определените срокове са въведени нови правила в ИС Интрастат, при подаване на коригиращи декларация след срока за подаване на месечни декларации. При подаване на коригираща декларация след срока за подаване на месечна (14-то или 20-то число) декларация, системата извежда диалогов прозорец, чрез който Интрастат операторът трябва да посочи основанието за подаване на коригиращата след срока за подаване на Интрастат декларации. Посочени са членовете от закона, които дават основание за корекция. Търговецът посочва причина чрез избор на една или повече опции и натиска бутон „Подай“, след което системата продължава с валидиране на коригиращата декларация и връща протокол за приемане или отказ.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!