Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34J5
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SF4

СЪДЪРЖАНИЕ

В зависимост от дестинацията на превоза /след влизане в страната/ се извършва: 

  1. Фискален контрол при вътреобщностно придобиване и складиране до поискване на стоки с висок фискален риск, по ред регламентиран в раздел ІV от Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България;
  2. Фискален контрол върху стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка, по ред регламентиран в раздел VI от Наредба Н-5 .

Този ред се прилага, и когато при превоз на СВФР, който се извършва чрез воден, железопътен или въздушен транспорт, се налага претоварване на стоката на транспортно средство на територията на страната.

 

При вътреобщностно придобиване и складиране на стоки с висок фискален риск

След влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт, органът по приходите има право да:

  • спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е СВФР;
  • провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката;
  • провери документите, придружаващи стоката, включително за наличие на УНП /при предварително декларирани данни за превоза/;
  • извърши оглед на стоката;  постави ТСК на транспортното средство и печат/щемпел с надпис “висок фискален риск” върху превозния документ/обезпечи превозваната стока по друг начин.

За поставените ТСК се съставя протокол за фискален контрол. Екземпляр от него се предоставя на водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.
Техническите средства за контрол се отстраняват от орган по приходите на мястото на получаване/разтоварване на стоката, не по-късно от 4 часа от заявения от водача/лицето, придружаващо стоката, час, а когато е подадено искане по образец съгласно приложение № 10, отстраняването на техническите средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на искането. 
След отстраняване на ТСК, органът по приходите отразява в протокол съответствието или несъответствието между вида и количеството на стоката по придружителни документи, установени при поставяне на ТСК или декларирани от водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката, и действителния вид и количество на стоката на мястото на нейното получаване/разтоварване, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител.
При установено несъответствие, както и в други случаи на предприети действия за предварително обезпечаване при фискален контрол, органът по приходите освобождава обезпечената стока само след предоставяне на обезпечение в размер на данъчните задължения, които биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата стока по вид и количество или не по-малко от 10 на сто от пазарната стойност на стоката при предоставено обезпечение по реда на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност. Обезпечението може да бъде в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция.
Този ред се прилага, и когато при превоз на СВФР, който се извършва чрез воден, железопътен или въздушен транспорт, се налага претоварване на стоката на транспортно средство на територията на страната, когато впоследствие СВФР ще напусне страната.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!