Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3ON4
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SL5

СЪДЪРЖАНИЕ

Здравноосигурителните вноски на безработните се плащат от държавния бюджет за времето, в което получават обезщетение за безработица от бюрото по труда.

След изтичане на периода на обезщетението и в случаите, когато не получават такова, безработните трябва да плащат своите вноски сами.

Заявленията, декларациите и останалите документи, описани тук може да подадете лично или чрез упълномощено лице в офиса на НАП по вашия постоянен адрес в България, на място или по пощата с обратна разписка. Вижте За контакт (Офиси).

 

Деклариране

Преди да започнете сами да превеждате дължимите здравноосигурителни вноски трябва да подадете Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход (Декларация образец 7). Подавате декларацията до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението ви за осигуряване ако не сте осигурени на друго основание по ЗЗО и внасяте здравноосигурителни вноски за своя сметка (чл. 40, ал. 5 от ЗЗО ).

Пример. Получавате обезщетение за безработица до 28 февруари. От 1 март трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски. До 25 април трябва първо да подадете декларацията и след това да платите и дължимата вноска.

 

Размер на здравноосигурителните вноски

Безработните дължат месечни здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Вижте Осигурителен доход.

Ако през предходната година получите доходи, подлежащи на данъчно облагане (например от наем, от авторски и лицензионни възнаграждения и др.), трябва да направите годишно изравняване на осигурителния си доход в Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. към годишната си данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ. Ако нямате такива доходи, не трябва да правите годишно изравняване.

ВАЖНО! За 2023 г. сумата, която трябва да внасят тези лица, е не по-малко от 28,40 лв. на месец за периода от 1 януари до 31 юли и 31,20 лв. на месец - за периода от 1 август до 31 декември. За повече информация използвайте Здравноосигурителен калкулатор.

 

Плащане

За начините и местата на плащане, вижте Плащане.

Образци за здравноосигурителни вноски от безработни:

 

Здравно осигурени лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!