Z6_PPGAHG800H1L506K9J53S738G5
Z7_PPGAHG800H1L506K9J53S73863

СЪДЪРЖАНИЕ

С § 9 от ПЗР на ЗИД на Закона за корпоративно подоходно облагане, в сила от 08.10.2022 г., (обн. ДВ, бр. 99/2022 г.) е въведена задължителна временна солидарна вноска за 2022 г. и 2023 г. за дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването за генерираните свръхпечалби съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (Регламент (ЕС) 2022/1854). 

Вижте: Писмо относно прилагането на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО за задължителна временна солидарна вноска за 2022 г. и 2023 г.

Допълнение към писмо относно прилагането на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО за задължителна временна солидарна вноска за 2022 г. и 2023 г. Допълнението към становището на Министерство на финансите е отразено в образеца на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за деклариране на данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, утвърден със Заповед № ЗМФ-178/24.02.2023 г. на министъра на финансите и обнародван в „Държавен вестник“ бр. 19 от 28.02.2023 г.

 

Кой дължи временна солидарна вноска?

Задължителна временна солидарна вноска за генерираните свръхпечалби съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2022/1854 се прави само от дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, които отговарят на определенията, дадени в чл. 2, т. 15-17 от Регламент (ЕС) 2022/1854, както следва: 

  • т. 15) „дружество от Съюза“ означава дружество, установено в държава членка, което съгласно данъчното законодателство на тази държава членка се счита за местно лице за данъчни цели на тази държава членка и съгласно разпоредбите на споразумение за избягване на двойното данъчно облагане, сключено с трета държава, не се счита за местно лице за данъчни цели извън Съюза;
  • т. 16) „място на стопанска дейност“ означава определено място на стопанска дейност в държава членка, посредством което дружество, установено в друга държава, извършва цялостно или частично стопанската си дейност, доколкото печалбите, реализирани от това място на дейност, подлежат на данъчно облагане в държавата членка по местонахождението му;
  • т. 17) „дружества и места на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването“ означава дружества или места на стопанска дейност от Съюза, генериращи най- малко 75 % от своя оборот от икономически дейности в областта на добива на суров нефт и природен газ, добива на въглища, рафинирането на суров нефт или производството на кокс и продукти на коксуването, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета.

 

Размер на временната солидарна вноска

Основата за определяне на временната солидарна вноска се определя съгласно член 15 от Регламент (ЕС) 2022/1854. 
Данъчната печалба за целите на изчисляване на временната солидарна вноска се определя съгласно изискванията на ЗКПО за 2022 г. 
Четирите данъчни периода за целите на изчисляване на средната стойност на облагаемите печалби са 2018, 2019, 2020 и 2021 г. При определянето на средната стойност на облагаемите печалби от референтния период 2018 - 2021 г. следва да се вземе предвид данъчната печалба, установена по реда на глава четиринадесета „Установяване на данъците и задължителните осигурителни вноски“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Съгласно § 9, ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО временната солидарна вноска се признава за текущ разход за дейността за целите на данъчното облагане.

 

Деклариране и внасяне на временната солидарна вноска


Съгласно § 9, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО временната солидарна вноска се декларира и внася по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, т.е. временната солидарна вноска, дължима за 2022 г.,  се декларира в срок от 1 март до 30 юни 2023 г. и се внася в срок до 30 юни 2023 г. 
Предвид предоставената с § 9, ал. 6 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО възможност задължените лица по тяхно желание да правят авансови вноски за временната солидарна вноска, внесените авансови вноски за съответната година следва да бъдат посочени от задълженото лице в приложение № 4 (образец 1014) на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за съответната година, която касае декларирането на временната солидарна вноска.

 

Деклариране и плащане на авансови вноски за временната солидарна вноска

    
Разпоредбата на § 9, ал. 6 от ЗИД на ЗКПО предоставя възможност на задължените лица по тяхно желание да правят авансови вноски за временната солидарна вноска, без да се изисква деклариране. По тази причина заявяването, че нареденото от задължено лице плащане е предназначено за внасяне на авансова вноска за временната солидарна вноска следва да се извърши чрез вписване в основание на платежното нареждане за плащане от/към бюджета на обстоятелството, че се плаща авансова вноска за временната солидарна вноска по ЗКПО и годината, в която ще бъде деклариран и внесен окончателният размер на задължението.

Например:

  • за авансова вноска за временна солидарна вноска, дължима за 2022 г., в поле: „основание за плащане“ се вписва: „авансова вноска за 2022 г.“, а в поле „Още пояснения“ се вписва „по Регламент 2022/1854“ или „§ 9, ал. 6 от ЗИД на ЗКПО“;
  • в случай че авансова вноска за временна солидарна вноска, дължима за 2022 г., се извършва през 2023 г. преди подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г., в поле: „основание за плащане“ се вписва: „авансова вноска за 2022 г.“, а в поле „Още пояснения“ се вписва „по Регламент 2022/1854“ или „§ 9, ал. 6 от ЗИД на ЗКПО“;
  • за авансова вноска за временна солидарна вноска, дължима за 2023 г., в поле: „основание за плащане“ се вписва: „авансова вноска за 2023 г.“, а в поле „Още пояснения“ се вписва „по Регламент 2022/1854“ или „§ 9, ал. 6 от ЗИД на ЗКПО“.

Другото задължително условие за разпознаване на плащането като наредено за внасяне на авансова вноска за временна солидарна вноска е сумата да бъде наредена по следната сметка на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“: 
IBAN: BG20CECB979081669814F8
BIC: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД – София
 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!