Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3O65
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CF4

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл.44-51.

Облагане

С данък върху даренията се облагат имуществата, придобити по дарение.

Не се облагат имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Освобождават се от данък придобитите имущества от:

 • държавата и общините;
 • образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;
 • Българския червен кръст;
 • национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
 • фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
 • лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения;
 • законно регистрираните вероизповедания в страната за храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени.
 • даренията за лечение на граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
 • даренията с хуманитарна цел на лица с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;
 • даренията за юридически лица с нестопанска цел, получаващи субсидии от централния бюджет, както и регистрирани в Централния регистър за осъществяване на обществено полезна дейност, за получените и предоставени дарения;
 • обичайните подаръци;
 • даренията в полза на народните читалища;
 • безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

Данъчно задължени лица

Получателите (приобретателите) на дарените имущества.

Данъчна основа

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. Имуществото се оценява както следва:

 • недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях, по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а ако тя е по-ниска от данъчната оценка, по последната, съгласно приложение към закона;
 • чуждестранната валута и благородните метали, по централния курс на Българската народна банка;
 • ценните книжа, по пазарна стойност;
 • превозните средства, по застрахователна стойност.

Размер на данъка

Данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинският съвет. При дарение:

 • между братя и сестри и техните деца, от 0,4 до 0,8 на сто;
 • между други лица, от 3,3 до 6,6 на сто.

Данък се начислява по същия начин и при безвъзмездно придобитите по друг начин имущества.

Деклариране

При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, лицата, получили имуществото, подават декларация за облагането му с данък в двумесечен срок от получаването му.

Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи.

Срокове

Подайте декларация и платете дължимия данък в двумесечен срок от получаване на дарението.

Плащане

Заплатете в общината:

 • За недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, по местонахождението на недвижимия имот;
 • За всички останали видове дарения, по постоянния адрес (седалището) на получателя на дарението.

Администриране на данъка

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка при придобиване на имущество по дарение се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Санкции

Невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания (чл.4, ал.2 от ЗМДТ).

Случаи от живота,Данък върху дарения,Местни данъци и такси

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!