Z6_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FSKB54
Z7_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FSKBB4

СЪДЪРЖАНИЕ

Какъв е размерът на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2022 г.?

За 2021 2022 г. са въведени специални размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, които могат да се прилагат само за доходи, придобити през 20212 г година.
Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи за 2021 2022 г. се намалява със:

 • 6000 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
 • 12000 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
 • 18 000 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение се ползва в този размер включително за деца, които са родени, навършили са пълнолетие или са починали през 2022 г. 

Данъчното облекчение за деца с увреждания се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява с 12000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

Данъчното облекчение се ползва в този размер, включително когато през 2022 г. са установени видът и степента на увреждане (50 или над 50 на сто), както и когато през 2022 г. изтича срокът на валидност на решението, с което са установени видът и степента на увреждане.
Данъчното облекчение се ползва в този размер включително за деца с увреждания, които са родени, навършили са пълнолетие или са починали през 2022 г. 
 

 

Кой може да ползва данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания?

Данъчното облекчение за деца може да се ползва от местно физическо лице или от чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

 • детето не е настанено извън семейството, и
 • не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се ползва от местно или чуждестранно физическо лице, което е установено за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което към 31 декември на данъчната година е:


1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

 • детето не е настанено извън семейството, и
 • не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.


Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания може да се ползват и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато отговаря на условията по чл. 22в, ал. 1-3 и чл. 22г, ал.1-3 от ЗДДФЛ. В тази връзка следва да се има предвид, че данъчните облекчения се ползват, когато едновременно са налице следните условия:

 1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;
 3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

Данъчното облекчение се ползва включително за годината, в която детето е починало, като условията по т. 1 и 3 се прилагат към датата на смъртта.

Важно е да се подчертае, че облекченията за деца и за деца с увреждания могат да се прилагат само от лица, които през течение на годината са придобили доходи, подлежащи на облагане с годишен данък (данък върху общата годишна данъчна основа и/или данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец). 

 

Какви са възможностите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания?

За улеснение на лицата, които през течение на годината са получавали доходи от трудови правоотношения, е създадена допълнителна възможност, вместо с подаване на годишна данъчна декларация, облекченията да се ползват при работодателя по основното трудово правоотношение. 

Друга възможност за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания е с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения след приспадане на месечните размери на данъчните облекчения за намалена работоспособност и доброволно осигуряване и застраховане, както следва:
1. Месечната данъчна основа за месец юли се намалява със сбора от сумите за месеците януари – юни за:

 • едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно;
 • две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно;
 • три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. месечно;
 • дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв. месечно.

2. Месечната данъчна основа за месец октомври се намалява със сбора от сумите за месеците юли – септември за:

 • едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно;
 • две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно;
 • три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. месечно;
 • дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв. месечно.

За месеците октомври – декември 2022 г. данъчните облекчения се ползват при изчисляване на годишната данъчна основа по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ.
 

Искам да ползвам данъчно облекчение през работодател, какво трябва да направя?

За да ползвате данъчно облекчение за деца и/или за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение е необходимо в срок от 30 ноември до 31 декември да му представите необходимите документи.

Работникът/служителят еднократно може да избере да приложи авансовото ползване на съответното данъчно облекчение при работодателя си. 


Какви са необходимите документи, които трябва да представя?

При авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения

Работник/служител, който избира да приложи авансовото ползване на съответното данъчно облекчение предоставя писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че:

 1. за прилагане на всяко от данъчните облекчения следваще да изпълни условията, предвидени в чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ;
 2. другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година;
 3. работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател.

 

При годишното облагане на доходите от трудови правоотношения
 

Местните физически лица представят следните документи при работодателя:

 1. За да ползват данъчното облекчение за деца – декларация по образец, в която декларират всички условия и обстоятелства за прилагане на облекчението;
 2. За да ползват данъчното облекчение за деца с увреждания – декларация по образец, в която декларират всички условия и обстоятелства за прилагане на облекчението и копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за детето.

 

Чуждестранните физически лица, които са установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, освен изброените по-горе документи трябва да представят и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на съответното данъчно облекчение, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.


Същите документи се представят и когато облекченията се ползват с подаването на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, с тази разлика че не се изисква прилагането на копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК към декларацията за данъчното облекчение за деца с увреждания.

 

Нужно ли е да искам служебна бележка от работодател?

Служебна бележка за доходите от трудови правоотношения се издава от работодателите при поискване от страна на съответния работник или служител. Не се изисква прилагането й към годишната данъчна декларация. Все пак, ако по желание работникът поиска да му бъде издадена служебна бележка, работодателят е длъжен да го направи в 14-дневен срок от датата на поискването й.

 

Имаме ли право на данъчно облекчение за две деца за 2022 г., като се има предвид, че всеки от родителите получава минималната работна заплата? 

Данъчното облекчение за деца се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва отстъпката за 2022 г.  Допустимо е когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, но това може да стане само чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Например, ако и двамата родители са на минимална работна заплата и формираната годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на всеки от тях е 7000 лв., при положение че няма да ползват други данъчни облекчения, биха могли да процедират по следния начин:

 • Единият родител ползва данъчното облекчение за деца при основния си работодател към 31.12.2022 г. до размера на формираната от работодателя годишна данъчна основа (7000 лв.). Изчисленията, свързани с ползването на облекчението, се извършват от работодателя на база представените от служителя документи.
 • Разликата от 2000 лв. до допустимия в закона размер на данъчното облекчение за две деца (9000 лв.) може да се ползва от другия родител с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г., независимо от факта, че същият има доходи само по трудови правоотношения. 

 

Ако реша да не ползвам данъчните облекчения през работодател, какви други възможности имам?


В този случай данъчните облекчения могат да се ползват само чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат необходимите документи, в зависимост от вида на съответното облекчение, а именно: 

 1. За данъчното облекчение за деца –   образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец  2005);
 2. За данъчното облекчение за деца с увреждания – образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), който също може да бъде открит на интернет страницата на НАП. 

 

Чуждестранните физически лица, които са установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, освен изброените по-горе документи трябва да приложат към съответния образец на декларация и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.


Имам задължения за минал период към НАП. Мога ли да ползвам данъчно облекчение за дете? 

Едно от условията, които трябва да са изпълнени, за да се прилагат данъчните облекчения, регламентирани в ЗДДФЛ, в т.ч. и данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, е  физическото лице, което ги ползва, да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително когато декларацията се подава с цел корекции по реда на чл. 53, ал. 2, както и по реда на чл. 103 и 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Следователно, при наличието на такива задължения, Вие нямате право да прилагате данъчни облекчения. За целта препоръчваме преди да подадете годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ да направите справка в данъчно-осигурителната си сметка. 


Когато облекченията за съответната година се ползват чрез работодател по основното трудово правоотношение, е необходимо да се представи писмена декларация, че към момента на подаването ѝ пред работодателя лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. В тази връзка се попълва съответното поле в образците на декларацията за деца и за деца с увреждания, която се представя пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември.

 

Мога ли да ползвам облекчението, ако имам задължение за данък сгради, такса смет и данък за лек автомобил?

Наличието на задължения за местни данъци и такси води до невъзможност за ползване на данъчното облекчение, в случаите, в които тези задължения подлежат на принудително изпълнение и събиране от НАП. 
Задълженията за местни данъци и такси подлежат на принудително изпълнение от страна на НАП, само в случаите, в които са установени с предвидения в съответния закон акт за установяване на вземането и са предявени за принудително събиране в НАП. За целта препоръчваме преди да подадете годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ да направите справка в данъчно-осигурителната си сметка.

В случаите, в които лицата имат задължения за местни данъци и такси, които са на база декларирани обстоятелства и подлежат на събиране от общинската администрация, те не са основание за неизпълнение на законовите изисквания за ползването на данъчното облекчение.

 

Ако работодателят откаже през него да ползвам данъчни облекчения?

Ако по една или друга причина работодателят откаже чрез него да се ползват данъчни облекчения за доходите от трудови правоотношения, физическите лица не губят правата си. В този случай обаче данъчните облекчения могат да се ползват само чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат необходимите документи, в зависимост от вида на съответното облекчение. 

 

Получавам детски надбавки, мога ли да ползвам и данъчно облекчение за деца?

Получаването на детски надбавки не Ви лишава от правото да ползвате данъчно облекчение за деца и/или за деца с увреждания. Необходимо е обаче през годината да сте придобили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. Такива са облагаемите доходи от: трудови правоотношения, стопанска дейност, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, прехвърляне на права или имущество и от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. В случай че през 2022 г. сте придобили такива доходи и отговаряте на останалите условия, имате право да ползвате данъчното облекчение за деца. Следва да имате предвид, че намалението се прилага до размера на сумата от годишните данъчни основи.

 

Възможно ли е при един работодател само част от работниците/служителите да ползват авансово данъчните облекчения и може ли работодателят да откаже?


Авансовото ползване на данъчните облекчения е регламентирано като възможност и се прилага само по желание на съответните работници/ служители, които задължително е необходимо да представят декларацията по § 2, ал. 6 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г. Облекченията ще могат да се ползват само от лицата, които са представили такава декларация, като е възможно само част от правоимащите служители да се възползват от тази възможност. 
Работодателят, който е отговорен за коректното определяне на дължимия авансов данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за доходите по трудови правоотношения, следва да създаде необходимата вътрешна организация, свързана с представянето на декларацията от неговите работници/служители, които ще желаят да ползват облекченията при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения. 
В случай че работодателят е в невъзможност да приложи авансово облекченията би могъл да информира работниците/служителите си, че няма да има възможност да приложи облекчението при определянето на месечната данъчна основа за месец юли и/или октомври.
 

 

Брифинг на НАП за данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания 2021 (видео)


 


 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!