Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименованието на услугата е Предоставяне на отчет по държави по чл. 143ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

 

Правна рамка

Чл. 143ф от ДОПК изисква мултинационалните групи предприятия (МГП), отговарящи на определени условия, да предоставят отчети по държави ежегодно на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Отчетът по държави съдържа обобщена информация относно приходите, активите, капитала, данъците, служителите и дейностите/функциите на МГП в рамките на всяка отделна юрисдикция, в която групата оперира. 

Кой ползва услугата? 

Многонационалните групи предприятия (МГП) имат задължение да подават отчети по държави, когато сумата на приходите на групата съгласно консолидирания ѝ финансов отчет надвишава 1 466 872 500 лв. за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година.

Отчетът по държави по чл. 143ф от ДОПК се подава от:

 • крайно предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на България; или
 • заместващо предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на България; или
 • съставно предприятие по чл. 143ц, ал. 1 от ДОПК.

„Крайно предприятие майка“, което е местно лице за данъчни цели на България, е съставно предприятие, което отговаря на критериите по чл. 143х, ал. 2 от ДОПК.
„Заместващо предприятие майка“ е съставно предприятие по смисъла на §1, т. 40 от ДР на ДОПК, което е местно лице за данъчни цели на България.

„Съставно предприятие по чл. 143ц, ал. 1 от ДОПК“ е съставно предприятие, което е местно лице за данъчни цели на България и е различно от крайно предприятие майка, когато е налице едно от следните условия:

 • крайното предприятие майка на МГП не е задължено да подава отчет по държави в юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели;
 • юрисдикцията, на която крайното предприятие майка е местно лице за данъчни цели, има влязъл в сила международен договор, по който България е страна, но в срока за подаване на отчета по държави по чл. 143ф, ал. 1 за съответната отчетна данъчна година няма влязло в сила специално международно споразумение;
 • налице е системно неизпълнение от страна на юрисдикцията, на която крайното предприятие майка е местно лице за данъчни цели, за което изпълнителният директор на Националната агенция за приходите е уведомил съставното предприятие, което е местно лице за данъчни цели на България.

Когато крайното предприятие майка на МГП е местно лице за данъчни цели на България, отчетът по държави по чл. 143ф от ДОПК не може да се подаде от друго съставно предприятие на МГП.
Съставно предприятие по чл. 143ц, ал. 1 от ДОПК не подава отчет по държави, когато:

 1. отчетът по държави е подаден от заместващо предприятие майка, което е:
 •  местно лице за данъчни цели на България;
 •  местно лице за данъчни цели на друга държава членка;
 •  местно лице за данъчни цели на юрисдикция извън Европейския съюз, когато са изпълнени условията на чл. 143ц, ал. 5 от ДОПК; 

        2. отчетът по държави е подаден от друго, определено от МГП съгласно чл. 143ч от ДОПК, съставно предприятие, различно от крайно предприятие майка и заместващо предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на България или на друга държава членка.

 

Срок за подаване на информация 

Отчетът по държави по чл. 143ф от ДОПК се подава ежегодно в 12-месечен срок, считано от края на отчетната данъчна година за МГП, като:

 • отчетна данъчна година на МГП е данъчната година, за която финансовите и оперативните резултати са отразени в отчета по държави (§1, т. 42 от ДР на ДОПК);
 • данъчна година е периодът, за който крайното предприятие майка на МГП изготвя своите финансови отчети (§1, т. 41 от ДР на ДОПК). 

Отчетната данъчна година на МГП може да не съвпада с календарната година, тъй като се определя от периода за изготвяне на финансови отчети на крайното предприятие майка, който може да е различен в различните юрисдикции. Така например е възможно отчетната данъчна година да обхваща период, който започва и завършва в две различни календарни години (например от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. или от 6 април 2016 г. до 5 април  2017 г.).

 

Ред за предоставяне на информация

Отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК се подава по електронен път в Портала за електронни услуги на НАП чрез електронната  услуга “Предоставяне на отчет по държави по чл. 143ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от многонационална група предприятия (МГП)“ в категория  “Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“.

Санкции

Предоставящо информация предприятие по чл. 143х или чл. 143ц, което не предостави отчет по държави в предвидения в чл. 143ф, ал. 1 срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение - от 200 000 до 300 000 лв.

Предоставящо информация предприятие по чл. 143х или чл. 143ц, което не посочи или посочи неверни или непълни данни или обстоятелства в отчета по държави по чл. 143ф, се наказва с имуществена санкция в размер от 50 000 до 150 000 лв., а при повторно нарушение - от 100 000 до 250 000 лв. Това наказание се налага и в случаите, когато непълните или неверни данни се дължат на отказ по чл. 143ц, ал. 2 или по чл. 143ч, ал. 5 на крайното предприятие майка да предостави информация.

Международен обмен на данъчна информация

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!