Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Приемане на информация за статуса на СИМ карти, които се ползват за дистанционна връзка с фискалните устройства 

Дейността е регламентирана в Закон за данък върху добавената стойност – чл.118 и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства .

 

Кой подава информация

Заявители на услугата са юридически лица – производители или вносители на ФУ.

 

Каква информация се подава

Подават се данни за актуално състояние на СИМ карти, използвани във фискални устройства, съобразно формат и параметри, определени в приложение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

 

Как се подава информацията

Услугата се предоставя чрез програмното приложение за дистанционна връзка на ФУ с НАП. За ползване на услугата може да бъде подадено електронно заявление през портала за електронни услуги на НАП

Данните се подават в XML формат, определен в приложение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.    

  

Срок за подаване

Услугата се предоставя ежедневно.

 

Резултат от подаването

Приети в НАП данни за актуалното състояние на СИМ карти, използвани във фискални устройства.


Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, Агенцията не събира такса.

 

Фискални устройства, СУПТО, е-магазини,Закон за ДДС,Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!