Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: Приемане на данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност - № 3823

Дейността е регламентирана в чл. 15, ал. 1, т. 11 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства 

Кой подава информация

Заявители на услугата са лица, производители или вносители на електронни системи с фискална памет. 
Необходими документи: Приложение №10а към чл. 15, ал. 1, т. 11 от Наредба №Н-18/2006 г.

Каква информация се подава

Подават се данните за сервизните техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност. 

Как се подава информацията

Данните за сервизните техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис КЕП), през Портала за електронни услуги на НАП

Срок за подаване

Ежемесечно до 15-о число на текущия календарен месец

Резултат от подаването

Приети данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност.

Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, Dгенцията не събира такса.

 

Фискални устройства, СУПТО, е-магазини,Закон за ДДС,Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!