Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Подаване на информация от лицата, избрали да използват в търговски обект софтуер за управление на продажбите (СУПТО), включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС 

Вижте повече в Информация за потребители/ползвателби на СУПТО

 

Кой подава информация?

Лица, които използват в търговски обект софтуер за управление на продажбите (СУПТО) (лица по чл. 118, ал.18 от ЗДДС).

 

Каква информация се подава?

Подава се следната информация:

  • кой е използваният  в обекта СУПТО;
  • с кои фискални устройства и други софтуери е свързан;
  • от кого е закупен и др. – съгласно Приложение №32 наНаредба №Н-18/2006 г.

Информацията се подава за всеки търговски обект поотделно.

Изключение: Лицата, които използват СУПТО по чл.52а, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г., не подават информация по Приложение №32. Това изключение е регламентирано в чл. 52з, ал. 6 на наредбата.

 

Как се подава информацията?

Информацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП

 

Срок за подаване

Срокът за подаване на информацията е до 7 дни от инсталирането на СУПТО в търговския обект.

При промяна на данните се подава актуална информация в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

С последното изменение на Наредба №Н-18/2006 г. – изм. и доп. ДВ. бр.9 от 31.01.2020 г. – срокът за лицата по чл. 118, ал 18 от ЗДДС за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата е 31.07.2020 г., а срокът за подаване на информация съгласно Приложение №32 – 30.09.2020 г.

 

Санкции

На лице, което използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, се налага:

  • глоба за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв.;
  • имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5 000 до 10 000 лв.

При повторно нарушение размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция – от 10 000 до 20 000 лв.

  1. Съгласно чл.186, ал.1, т.5 от ЗДДС принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.
  2. Съгласно чл. 185, ал.1 от ЗДДС на лице, което не издаде документ по чл. 118, ал. 1 от с.з., се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.
  3. Извън случаите по чл.185, ал.1 от ЗДДС на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 от ЗДДС или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба – на физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв. или имуществена санкция – на юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1 на чл.185 от ЗДДС.

 

Допълнителна информация

Изискванията към ползвателите на софтуера са посочени в разпоредбите на  Глава седма „в“ от Наредба №Н-18/2006 г., като съгласно чл. 52з., ал. 3 лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в Приложение №29 изисквания и включен в поддържания от НАП публичен електронен списък на СУПТО.

Фискални устройства и СУПТО,Фискални устройства, СУПТО, е-магазини

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!