Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ -  Предоставяне на информация за актуално състояние на данните, декларирани с Декларация обр. №1 и обр. №5 по осигурител (вкл. по ел. път и с ПИК) №2655

Подадени данни от осигурител и СОЛ (от декларации Образец 1 и Образец 5)

 

За кого е услугата?

Услугата предоставя информация на база подадени декларации от работодател/осигурител в НАП образец 1 „Данни за осигуреното лице“ и образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“, съгласно Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Справката предоставя информация за актуално състояние на данните, декларирани със декларации образец 1 и образец 5 от работодател/осигурител, а именно наименованието и идентификатора му, видът осигурен, дневно работно време, отработени часове,  размера на осигурителния доход за социално осигуряване и размера на начисления месечен облагаем доход на лицето.

 

Как и къде ползваме услугата?

Услугата е достъпна от портала за електронни услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с квалифициран електронен подпис (КЕП)

За да бъде услугата достъпна по електронен път  с квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или 
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата "Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка".

За да бъде достъпна услугата с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП следва да е заявено ползването на  услуга „Достъп до информация“. 

 

Резултат от услугата

Получава информация за данни, декларирани Образец 1 и Образец 5 от работодател/осигурител.

 

Срок за ползване 

Справката се предоставя по данъчни периоди (месец, година) от 1998 г.

 

Такси

НАП не събира такси за ползване на услугата.

 

Санкция 

За не подадени или не подадени в срок данни с декларации образец 1 и 5 (чл.355, ал. 1 от КСО):

  • глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с 
  • имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

За подадени данни с невярно съдържание,  с цел да избегне плащането на задължителни осигурителни вноски (чл. 355, ал.1 от КСО):

  • с глоба от 50 до 250 лв. за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.
Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!