Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Какво представлява персоналния идентификационен код (ПИК), издаван от НАП?

Това е 12-цифров, издаван от НАП, код, който дава достъп на клиентите на НАП до някои електронни услуги без да е необходимо закупуването на електронен подпис.

Кои електронни услуги са достъпни с ПИК?

Достъпни чрез ПИК са следните услуги :

 • Справка за осигурителен доход;
 • Справка за членство в пенсионен фонд и месеците, за които има извършени преводи от НАП към универсален и/ или професионален пенсионен фонд;
 • Справка за активен трудов договор;
 • Подаване на искане за издаване на документи;
 • Справка за задълженията;
 • Справка за извършените плащания, преведени по сметките на НАП и погасени задължения с тях;
 • Справка за задълженията и плащанията;
 • Актуално състояние на данните, декларирани с Декларация обр.№1/обр.№5 по осигурител;
 • Актуално състояние на данните, декларирани с Декларация обр.№6/ заявление за разпределение на осигурителните вноски;
 • Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ; 
 • Подаване на декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“;
 • Подаване на декларация обр.6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;
 • Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи;
 • Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци;
 • Справка за местни данъци и такси;
 • Подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски
 • Подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • и др.

От къде мога да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)?

Получаването на ПИК става след подаване на заявление, лично или чрез упълномощено  с изрично нотариално пълномощно лице. Заявлението може да се подадете и получите в избран офис на НАП.

В какъв срок ще получа своя ПИК?

В рамките на минути, необходими за обработка на заявлението Ви.

Мога ли да подам заявлението за издаване на ПИК по пощата?

Да, заявлението може да бъде изпратено по пощата, но получаването на ПИК става само лично в офис на НАП. 

Може ли друг да получи, издаденият ми ПИК от мое име?

Само ако притежава изрично нотариално заверено пълномощно или изрично пред служител на НАП, в заявлението за издаване на ПИК, сте заявили, че желаете актовете, свързани с издаването на ПИК, да се получат от това лице.

Какво да направя, ако загубя своя ПИК?

Незабавно трябва да уведомите НАП, за да бъде прекратен достъпът до личните Ви данни чрез този код. Уведомяването става чрез подаване на заявление в офис на НАП, като в него се отбелязва „промяна на персоналния идентификационен код” или чрез обаждане на телефон 0700 18 700.

НАП не носи отговорност за правните последици от волеизявления, извършени чрез ПИК, заради неправилно съхранение или неправомерно ползване от трети лица или ако своевременно не сте ни уведомили за изгубен или откраднат ПИК.

Мога ли да предоставя издадения ми ПИК на трето лице?

Ваше задължение е да пазите в тайна издадения Ви ПИК.НАП не носи отговорност за правните последици от волеизявления, извършени чрез ПИК, заради неправилно съхранение или неправомерно ползване от трети лица.

С какъв идентификатор мога да използвам електронните услуги с ПИК, тъй като съм собственик на ЕТ и имам наети на трудов договор?

Справките, предоставящи данни за ЕТ като работодател или осигурител, могат да се ползват, ако имате издаден ПИК чрез идентификатор ЕГН като физическо лице.

Как мога да активирам своя ПИК?

След като за първи път въведете своя ЕГН и ПИК за вход в Портала за е-услуги, ще получите автоматично съобщение на имейл адреса, който  сте посочили за кореспонденция в заявлението за получаване на ПИК. Информационното съобщение съдържа линк за активация на персоналния код. След като потвърдите активацията, Вие ще получите достъп до електронните услуги на НАП с ПИК. 

Мога ли да ползвам услугата „Подаване на декларации, документи и данни“ с ПИК, ако съм представител на дружество с ограничена отговорност?

Не. Към момента услугата е достъпна само за физически лица.

В какъв вид получавам издадения ми ПИК?

В запечатан плик, заедно с "Разрешение за ползване на услугите на НАП с ПИК".

Мога ли веднага след получаване на ПИК да ползвам електронните услуги на НАП?

Преди това се изисква да въведете и потвърдите валиден електронен адрес за контакт. На посочения адрес ще получите електронно съобщение от НАП с линк, който следва да потвърдите в рамките на следващите 48 часа. След това можете свободно да ползване заявените от Вас услуги с ПИК.

Мога ли да променя номера на предоставения ми от НАП ПИК?

Да. Чрез меню „ПРОФИЛ“ в електронните услуги на НАП с ПИК можете да промените Вашия ПИК колкото пъти желаете. За целта въведете избрани от Вас символи, като спазвате следното изискване: "Новият ПИК трябва да е с дължина между 8 и 12 символа, като последните 4 символа задължително са цифри. Допустимо е въвеждане на латински букви (малки и големи), както и символи от изброените: !@#$%^&*().

Какво друго мога да правя чрез менюто „ПРОФИЛ“?

Можете да промените/актуализирате Вашия  имейл адрес, телефон за контакт, да се откажете от вече заявени услуги с ПИК, промените Вашия ПИК, както и да го направите неактивен.

Мога ли да ползвам услуги  на други администрации чрез предоставения от НАП ПИК?

Издаденият от НАП ПИК може да бъде използван и за достъп до предоставяни от общините в Република България електронни административни услуги, както и до други институции след сключване на съвместно споразумение между НАП и съответната община/институция. Към момента такава възможност има по отношение на услуги, предоставяни от Столична община, Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Централен депозитар АД, общини Банско, Белоградчик, Благоевград, Бургас, Велико Търново, Габрово, Димитровград, Долна баня, Драгоман, Дряново, Дулово, Завет, Исперих, Каолиново, Карлово, Кнежа, Копривщица, Кричим, Кубрат, Лозница, Несебър, Перущица, Перник, Петрич, Плевен, Попово, Разлог, Разград, Раковска,  Русе, Самуил, Своге, Садово, Силистра, Стамболийски, Смолян, Самоков, Тервел, Троян, Търговище, Тутракан, Харманли, Цар Калоян, Царево, Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Ветово, Ценово, Бяла, Иваново, Сливо поле, Борово, Две могили, Сливен, Котел и Твърдица.

Достъп до електронни услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!