Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Преди да започнете работата си с Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис /КЕП/ можете да се запознаете с Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис, утвърдени със Заповед № З-ЦУ-2567 от 23.07.2021 г. на изпълнителния директор на НАП.

За да бъде осигурена възможност за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП), е необходимо да бъде подадено: 

При подаване на „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице“ със заявен пълен достъп, когато лицето - автор на сертификата не е законен представител на задълженото лице - титуляр на сертификата, задължително се изисква представяне в компетентния офис на НАП на нотариално заверено пълномощно, което дава права, както за представителство пред  НАП, така и за пълен достъп до информацията, отнасяща се до задълженото лице. 

При подаване на „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ е необходимо представяне на пълномощно в компетентнтия офис на НАП.

Възможни са следните хипотези:

1. При упълномощаване: 

 • когато задълженото лице е упълномощило юридическо лице чрез неговия представител по закон или физическо лице, в качеството му на представляващ, управител или служител на юридическото лице, квалифицираният електронен подпис, с който ще се ползват услугите на НАП, следва да е с титуляр юридическото лице и автор законният представител или съответното упълномощено физическо лице (пълномощникът)
 •  когато задълженото лице е упълномощило физическо лице, в личното му качеството, квалифицираният електронен подпис, с който ще се ползват услугите на НАП, следва да е с титуляр и автор съответното упълномощено физическо лице (пълномощникът)

2. При преупълномощаване:

Когато на основание чл. 43 от Закона за задълженията и договорите, пълномощникът е преупълномощил друго лице да представлява задълженото лице (упълномощителя), преупълномощеният може да получи достъп до електронните услуги на НАП чрез КЕП след като удостовери пред служител на НАП представителната си власт. Удостоверяването се извършва чрез представяне на следните документи:

 • пълномощно, с което лицето-пълномощник е упълномощено да представлява задълженото лице и в което подробно е описано какви действия може да извършва пред НАП, включително и правото да преупълномощава, и
 • пълномощно, с което пълномощникът е преупълномощил съответното друго лице да извършва конкретните действия от негово име.

Когато преупълномощеното лице е юридическо лице чрез негов представител, управител или служител, квалифицираният електронен подпис на преупълномощеното лице следва да е с титуляр преупълномощеното юридическо лице и автор - физическото лице – представител/управител/служител на дружеството.

Когато преупълномощеното лице е служител на упълномощеното юридическо лице, и като такъв е преупълномощен да извършва изявления от името на задълженото лице, квалифицираният електронен подпис на преупълномощеното лице следва да е с титуляр същото юридическо лице и автор - физическото лице - служител на дружеството.

Когато преупълномощеното лице е физическо лице в лично качество квалифицираният електронен подпис на на преупълномощеното лице следва да е с титуляр и автор съответното преупълномощено физическо лице.

3. Изисквания към пълномощното: 

Изискванията за вида и формата на упълномощаване са различни в зависимост от заявените от упълномощеното лице чрез подаденото „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ електронни услуги, както и искания вид достъп - пълен или частичен, а именно:

 • за частичен достъп до електронни услуги за подаване на документи, декларации и/или данни – достатъчно е представянето на обикновено пълномощно, с което упълномощеното лице е овластено за извършването на съответните действия/упражняването на съответните права;
 • за пълен достъп до услуги, чрез които се достъпва данъчна и осигурителна информация -  необходимо е наличие на писмено съгласие на лицето, за което се отнася информацията, съгласно разпоредбата на чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Допустимо е представяне и на обикновено пълномощно, в което ясно е изразено съгласие от страна на упълномощителя за предоставяне на данъчна и осигурителна информация на упълномощеното лице. На органа по приходите задължително се представя/предоставя оригинал на подписаното пълномощно/съгласие;
 • за пълен достъп до услугата за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС – необходимо е нотариално заверено пълномощно;
 • за пълен достъп до услугите за подаване на искане за издаване на документ и предоставящи информация от данъчно-осигурителната сметка на лицето – необходимо е изрично волеизявление от задълженото лице пред орган по приходите за съгласие за предоставяне на такъв достъп на третото лице или представяне на нотариално заверено пълномощно.

Прекратяване на достъпа до електронните услуги на НАП с електронен подпис:

Важно!!! Ако КЕП не бъде прекратен при доставчика на удостоверителни услуги, неговият автор може да подава отново заявление за достъп до електронните административни услуги на НАП, като достъпът ще бъде предоставен.

При оттегляне на пълномощното от упълномощителя  или при прекратяване на регистрацията на пълномощника, достъпът до електронните административни услуги на НАП се прекратява след подаване на Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес (Приложение Д). на място в ТД/офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, чрез използване на КЕП. Достъпът до услугите на НАП ще бъде прекратен:

 • от датата на подаване на заявлението в ТД/офис на НАП;
 • от датата на получаването на заявлението в ТД/офис на НАП, когато заявлението е подадено чрез лицензиран пощенски оператор;
 • от датата на постъпването на заявлението в информационната система на НАП – когато заявлението е подадено по електронен път.

При отказ на пълномощника от предоставените му пълномощия е необходимо той да подаде в компетентната ТД/офис на НАП на упълномощителя или чрез лицензиран пощенски оператор Уведомление за отказ от пълномощие за ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице (Приложение Е)на място в ТД/офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, чрез използване на КЕП.

Достъпът до услугите на НАП ще бъде прекратен:

 • от датата на подаване на заявлението в ТД/офис на НАП;
 • от датата на получаването на заявлението в ТД/офис на НАП,  когато заявлението е подадено чрез лицензиран пощенски оператор;
 • от датата на постъпването на заявлението в информационната система на НАП – когато заявлението е подадено по електронен път.

В документа пълномощникът декларира, че упълномощителят е уведомен за отказа от ползването на електронните административни услуги на НАП.

Вижте още:

Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис

Инструкции за подписване на документи в Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП

Списък на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис

Заповеди за изменение и допълнение на списъка на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис

Други изисквания за ползване на електронни услуги на НАП с КЕП:

За да ползвате тази група услуги е необходимо:

 • да инсталирате базовите сертификати на StampIt, тъй като с тях са подписани компонентите за полагане на електронен подпис. Това можете да направите като инсталирате последователно: StampIT Primary Root CA и StampIT Qualified CA
 • да се регистрирате в портала, като попълните електронно заявление за ползване на е-услуги на НАП, (лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице)

След успешна регистрация в портала ще получите достъп до персоналната ви страница „Моите е-услуги”, съдържаща историята на подаваните от Вас документи, извършени регистрации и свързаните с тях промени.

Достъп до електронни услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!