Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Приемане на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски  за Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) – (включително по електронен път с квалифициран електронен подпис и персонален идентификационен код)  – № 2653

Кой ползва услугата

Заявители на услугата са физически и юридически лица, когато имат повече от едно задължение за ДЗПО.

Как и къде

Услугата може да се достъпи чрез заявяване – подаване на заявление по образец, приложение от  Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация:

  • в компетентния за лицето  офис на НАП;
  • по електронен път през електронния портал на Национална агенция за приходите (НАП): https://inetdec.nra.bg :
  • с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото или упълномощено от него лице;

За да бъде услугата достъпна по електронен път  с квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“.
  •  с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

За да бъде достъпна услугата, следва да е заявено ползването на  услуга Достъп до информация“.

Срок 

Преди внасяне на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд/професионален пенсионен фонд.

Резултат

Приоритетно погасени задължения за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд/ професионален пенсионен фонд по реда на чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно направения избор.

Такса

За предоставяне на услугата, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за Национална агенция за приходите, агенцията не събира такса.

Санкции

Няма

Плащане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!