Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GM6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S87

СЪДЪРЖАНИЕ

2006 г. 


Национална агенция за приходите ефективно стартира работа от 1 януари 2006 г. с влизането в сила на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), който регламентира правомощията на НАП да осъществява администрирането на приходите от републикански данъци (данък върху доходите, патентни данъци, ДДС, корпоративни данъци) и задължителните осигурителни вноски (здравни, вноските за пенсия, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване и др.). През 2005 г. са осъществени подготвителни дейности по преобразуване структурите на Главна данъчна дирекция и Националния осигурителен институт с оглед преминаване и интегриране в НАП. В хода на изграждане на НАП и в контекста на фискална децентрализация местните данъци и такси са предоставени за администриране на общините, с което се постига намаляване броя на структурите на Данъчната администрация от над 340 през 2003 г. до 29 от 2006 г. в областните центрове. 
Администрирането на акцизите премина в правомощията на Агенция „Митници“ от средата на 2006 година.
Утвърдени са Етични норми за поведение на служителите в приходната администрация, стандарти за обслужване и Харта на клиента. Стандартите са задължителни за прилагане от всички служители на приходната администрация.
Изградена е българската информационна система VIES за обмен на информация за ДДС с държавите от ЕС. 
Система Интрастат стартира експериментално от 1 септември 2006 г. В НАП е създадено звено за предоставяне на информация и оказване на съдействие на търговците по прилагане на системата Интрастат. Изготвени и утвърдени са законовите и подзаконовите нормативни актове и административни документи, необходими за прилагане на системата Интрастат.
Успешно е реализиран от 05.06.2006 г. проектът за въвеждане на международния номер на банкова сметка (IBAN).
Българската приходна администрация спечелва избора за годишното председателство на Изпълнителния съвет на Европейската организация на данъчните администрации (IOTA). Изпълнителният директор на НАП г-жа Мария Мургина поема едногодишния президентски мандат от унгарския си колега Януш Сикора.
Поетапно започва въвеждане на информационната система за управление на приходите, която осигурява цялата необходима на НАП функционалност за администриране на данъчни задължения и задължителни осигурителни вноски.
Изградена е структура за “Средни данъкоплатци и осигурители” в ТД София-град.
Изготвени са наръчници по стратегическо и оперативно планиране в НАП. Въз основа на тях от 2006 г. насам Агенцията поетапно разгръща процеса по планиране във всички основни структурни звена.


2007 г.


Създадени са Национален съвет и 28 регионални координационни центрове за борба срещу данъчните и осигурителни измами с представители на органите на прокуратурата и НАП с основна задача противодейства на данъчните и осигурителните престъпления по конкретни случаи. 
Внедрена е система с безплатен абонамент за предварително уведомяване чрез e-mail за предстоящи промени, изтичащи срокове, издадени указания, становища и др.
В периода юни – ноември 2007 г. в НАП се проведе пилотно внедряване на модела за управление на качеството “Обща рамка за оценка” (CAF) в рамките на проект за преструктуриране на бизнес процесите на НАП
Стартира разработването на Система за управление на електронните архиви. 
Създадена е дирекция “Централно звено за връзка“ във връзка с членството на България в ЕС и ангажимента на България за обмен данни за ДДС с държавите-членки на ЕС за придобивания и доставки във и извън Общността чрез информационни системи VIES и VoES. 


2008 г.


Влиза в действие Стратегически план на НАП за периода 2008-2013 година
Във всички ТД на НАП и в офисите в гр. София са инсталирани системи за управление на опашките, както и КИОСК терминали за предоставяне на често използвана информация.
От 01.04.2008 г. след промяна в законодателството дейността, свързана с регистрацията на обменни бюра преминава от АФР в НАП.
На 17.03.2008 г. стартира дейността на дирекция „Информационен център” (ИЦ) на НАП за предоставяне на информация за данъчното и осигурителното законодателство и услугите на НАП. ИЦ на НАП се превръща в основно средство за предоставяне на информация и оказване на съдействие при използването на електронните услуги на НАП. Основните комуникационни канали са информационният телефон на НАП – 0700 18 700 и електронната поща: infocenter@nra.bg. Информационната система на ИЦ на НАП позволява предоставяне на автоматизирани справки и информация към клиентите, системата позволява провеждане на различни кампании от изходящи телефонни обаждания към клиентите на НАП, които с годините значително стимулират и улесняват доброволното плащане на просрочени задължения.
Организирана е първата многостранна ревизия, инициирана от НАП – съвместно с австрийската приходна администрация.
Успешно е реализиран проект за внедряване на SAP-R3 във всички структури на НАП за управление на финансово-счетоводните процеси на Агенцията. 
Създадена е специализирана структура на централно ниво за управление на риска и разследване на особени случаи (данъчни измами).


2009 г. 


Приключва 6-годишното изпълнение на „Проекта за реформа в администрацията по приходите” (ПРАП) финансиран съвместно от Световната Банка и правителството на Република България, в рамките на който през 2006 г. е създадена НАП. 
Въведен е качествено нов подход за извършване на оперативните проверки, вкл. дейностите по планиране, селекция, организиране и извършване на проверките. В рамките на селекцията е разработена система от критерии за подбор на неизрядни задължени лица и лица от рискови браншове, подлежащи на контролни действия.
Приключва проект „Електронен архив” – доставен е хардуер и софтуер за изграждане на електронна система за управление на архива, в т.ч. електронно досие.
Започва внедряване на функция е-ревизии в НАП, позволяващ обработка и анализ на данни в електронен формат от най-често използваните счетоводни програми.
След техническа мисия и по препоръка на МВФ, от 01.06.2009 г. структурата за управление на риска и разследване на особени случаи е разделена, като структурата за разследване на особени случаи, идентифициране и анализ на конкретни случаи на големи данъчни измами до 2012 г. е самостоятелна структура, а впоследствие е присъединена към съществуващата дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“. Дейностите по идентифициране и анализ на рисковете от неспазване на данъчното законодателство са възложени на обособена дирекция „Управление на риска”, с което НАП поставя началото на прилагане на присъщ за добре развитите приходни администрации систематичен подход за управление на риска от неспазване на данъчното и осигурителното законодателство и за подобряване на доброволното изпълнение на задълженията. 
Във връзка с изискванията на Европейската комисия и Наредба № H-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на общността, през декември 2009 г. е внедрена информационна система за възстановяване на ДДС (VAT Refund).
Финализиран е процесът по преминаване на служителите на НАП към статут на държавен служител и привеждане на дейностите по управление на човешките ресурси в съответствие с изискванията на държавната служба.
Провеждат се девет самооценки в ТД на НАП по модела EFQM, през 2008 г. са проведени 11 оценки на ТД.


2010 г.


От 01.01.2010 г. в НАП се влива Агенцията за държавни вземания АДВ), осъществено е преминаване на дейностите и служителите от АДВ в НАП.С тази промяна в обхвата на дейност на приходната агенция се добавя и събирането на всички публични и частни държавни вземания, като НАП поема и представителството на държавата в производствата по несъстоятелност. Осъществени са 12% съкращения на персонала в АДВ преди вливането и 8% редуциране на щата в НАП. 
Едновременно с вливането на АДВ, е оптимизиран броят на териториалните дирекции на НАП от 29 на 6 (5 ТД с териториален обхват и една дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители” (ГДО) с национален обхват) и е въведена плоска двустепенна структура, която осигурява относителна обособеност и самостоятелност при управлението на териториалните единици, унифицирано прилагане на закона и внедрени механизми за планиране, отчетност и контрол. В областните центрове (28) се запазват офисите за обслужване на гражданите и фирмите. Постигнато е централизиране на ниво ТД на НАП (преди на ниво офис) на процесите по управление и възлагане на ревизии, което води до гъвкавост, засилване на контрола върху значимите за фиска субекти, намаляване на корупционния натиск и ограничаване на зависимостта от местни интереси. 
През 2010 г. с изменение в ЗДДС стартира изграждането на дистанционна връзка между фискалните устройства и НАП.
Намалени са кодовете за вид плащане за осигурителните вноски, което е предпоставка за намаляване на разходите на клиентите.
Информационният център на НАП извършва първата активна телефонна комуникация към клиенти с просрочени задължения към НАП с цел насърчаване и подобряване на доброволното изпълнение при внасянето на задълженията. Изходящите телефонни кампании са оценени като изключително успешни и се реализират ежегодно.
Изготвена и утвърдена е първата „Програма на НАП за спазване на законодателството и за минимизиране на нивата на анализираните конкретни рискове“, целяща третиране на рисковете от неспазване с оперативни действия (ревизии, проверки, мерки по събиране на задължения). 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!