Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKILV6
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKID01

Условия за кандидатстване във фаза 1 и условия за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК

Дата на публикуване: Apr 16, 2021