Дата на публикуване:

Приложение 4 – Общи условия към финансираната по ОПИК проекти по схема за набиране на заявления за подкрепа чрез оборотен капитал

Mar 2, 2021