Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Писмо с изх. №91-00-88#22/28.01.2022 г. внедряване на нови е-услуги на НАП за връчване на документи, издавани от публичните изпълнители при НАП

Дата на публикуване: Feb 23, 2022