Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък 2024 г.

Дата на публикуване: Jan 10, 2024