Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ

Дата на публикуване: Nov 23, 2020