Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2DS5
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2DI2

СЪДЪРЖАНИЕ

Сторно операции могат да се извършват при рекламация или връщане на стокапри операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента. Те се документират чрез издаване на документ от ФУ/ИАСУТД (сторно фискален бон/сторно системен бон).

Редът за извършване на сторно операции чрез фискално устройство (ФУ) или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) в търговски обект е регламентиран в разпоредбите на чл. 31 на Наредба №Н-18/13.12.2006 г. Сторно операции могат да се извършват при рекламация или връщане на стокапри операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, се документират чрез издаване на документ от ФУ/ИАСУТД (сторно фискален бон/сторно системен бон).

За извършването на сторно операция чрез ФУ/ИАСУТД е необходимо сторно документът (бон) да съдържа най-малко посочените в чл. 26, ал. 1, т. 1 – 11 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. реквизити, както и номер, дата и час на издаване на фискалния/системния бон, по повод на който се издава сторно документът, причината за сторно операцията и надпис „СТОРНО“.

Когато сторно документът (бона) се издава от ФУ, съдържа и индивидуалния номер на фискалната памет от фискалния бон, по който се извършва сторно операцията, а когато се издава от ИАСУТД, съдържа индивидуален номер на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията. В случай че сторно документът отразява операция по фискален бон за продажба, съдържащ уникален номер на продажбата, в сторно документа се отразява и уникалният номер на продажбата, по която се извършва сторното.

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 2а от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. при документиране на сторно операция, във връзка с която е издадено кредитно известие, в което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, в сторно документа (бона) се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на кредитното известие. Предходното изречение не се прилага в случаите на чл. 27, ал. 3, т. 3 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г.

В търговската практика се наблюдават случаи, при които възстановяването на суми при връщане, рекламация или намаление на данъчната основа се извършва не в брой, а например чрез връщане на суми по платежна сметка или чрез обратно нареждане по кредитна/дебитна карта. В случай, че се възстановяват суми изцяло или частично по банков път (не в брой от търговския обект), то за задължените лица не възниква задължение за издаване на сторно фискален/системен бон от ФУ/ИАСУТД.

 

Операторска грешка

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 4, изречение първо от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. документиране на сторно операция при операторска грешка се извършва до 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката. Тази разпоредба дава възможност за извършване на сторно операцията, дори и когато грешката на оператора бъде открита на по-късен етап (но не по-късно от 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката). Когато допусната операторска грешка  е открита след 7-мо число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката, не е допустимо коригирането й да се документира чрез ФУ/ИАСУТД. Сгрешеният оборот към момента на допускане на грешката ще остане отразен във ФУ. Коригирането на тази допусната грешка обаче следва да намери съответното отражение в отчетността на лицата въз основа на документацията, съставена от лицето по чл. 3 (например протокол).

Допуснатите грешки могат да бъдат от различно естество – грешно отразяване на сумата на продадена стока или услуга, грешно отразяване на вида на стоката или услугата, посочване на грешен вид плащане и др. Независимо от естеството на операторската грешка, същата се коригира по един и същ начин чрез издаване на сторно документ.

Когато грешката се изразява в грешно отразена сума, е възможно същата да доведе до разлика между отчетената и фактическата касова наличност. Такава разлика би могла да възникне и в деня на коригиране на грешката.

Когато операторската грешка се изразява в сгрешен начин на плащане, например издаден е бон с начин на плащане „с карта“, но клиентът не заплати с карта, а в брой, при издаване на сторно документ, предвид изискванията на Приложение №17 на Наредба №Н-18/13.12.2006 г., сумата се отразява като върната в брой. И в този случай би могла да възникне разлика между отчетената и фактическата касова наличност. С цел яснота би могло в свободен текст в рамките на сторно документа да се посочи, че е сгрешен начина на плащане

 

При връщане/рекламация или намаление на данъчната основа

Съгласно чл. 31, ал. 4, изречение второ от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. сторно операция при връщане или рекламация на стока или при намаление на данъчната основа се документира в момента на възстановяване изцяло или частично в брой на заплатената от клиента сума. При извършване на сторно операцията се извършва и проверка за касова наличност във ФУ/ИАСУТД.

Одобрените модели ФУ/ИАСУТД допускат при приключването на фискалния/ системен бон да се отрази т.н. „смесен начин“ на разплащане – например една част в брой, останалата чрез с начин на плащане резерв 1 – „НЗОК“, ваучер, банкова дебитна/кредитна карта или друг начин. В случай, че в един фискален/ системен бон е използван смесен начин на плащане, разпоредбите на Наредба №Н-18/13.12.2006 г. допускат възстановяването изцяло или частично в брой на заплатените от клиентите суми.

 

При погрешно издаден сторно фискален/системен бон 

При извършване на сторно операции чрез ФУ/ИАСУТД оператора/касиера трябва внимателно да съблюдава всички изисквания към документа за сторно операцията. В Наредба №Н-18/2006 г. Не е регламентиран ред и начин за извършване на сторно операция по вече регистрирана такава във ФУ/ИАСУТД.

В тази връзка Ви препоръчваме за дублираното отчитане във ФУ/ИАСУТД на сумата на сторно операцията да се извърши счетоводно отразяване на допуснатата неточност и да се уведоми компетентната териториална дирекция на НАП.

 

Издаване на разширени сторно фискални/системни бонове

Фискалните бонове/системните бонове, издадени от ФУ/ИАСУТД са и кредитни известия по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), ако отговарят на изискванията на ЗДДС – чл. 34 и чл. 58, ал. 2 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 8 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. сторно операция за продажба, документирана с фактура, издадена от ФУ/ИАСУТД може да се извършва чрез издаване на кредитно известие от ФУ или ИАСУТД, ако се възстановява сума в брой в момента на издаване на известието. В този случай сторно документът съдържа освен задължителните реквизити по ЗДДС и по чл. 31, ал. 2 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

 

Сторно операция при контролни покупки от НАП

При извършване на покупка от или под наблюдението на орган на НАП (контролна покупка) лицето по чл. 3 връща сумата, когато предметът на покупката може да бъде използван за търговска продажба и неговата потребителна стойност не е намаляла или услугата не е консумирана изцяло или частично.

При издадена фискална касова бележка лицето по чл. 3 извършва сторно операция по реда на чл. 31, ал. 1 и 2 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. Органите на НАП извършват контролни покупки при условия и по ред, определени от изпълнителния директор на НАП.

           

Сторно операция във връзка с разпореждане на държавен контролен орган или въз основа на резултати от анализ в акредитирана лаборатория, при които се извършва изтегляне на стока от пазара

Редът за извършване на този тип сторно операции е регламентиран в чл. 31, ал. 9 и 10 на Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

Когато по разпореждане на държавен контролен орган или въз основа на резултати от анализ в акредитирана лаборатория се извършва изтегляне на стока от пазара, лицето по чл. 3 уведомява своевременно НАП за това обстоятелство, като посочва периода и документа (заповед, протокол и др.), въз основа на който се изтегля стоката.

Когато на клиента се възстановяват пари в брой при връщане на стоката, се допуска да се извърши сторно операция чрез ФУ/ИАСУТД, без да е наличен фискалният/системният бон за продажбата.

В този случай:

 1. вместо номер на фискалния/системния бон се посочват цифрови символи „9“, съобразно функционалността на устройството/системата, а вместо дата и час на издаване на фискалния/системния бон се посочват текущата дата и час;
 2. вместо индивидуалния номер на фискалната памет от фискалния бон, по който се извършва сторно операцията, съответно индивидуалния номер на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията, се посочва индивидуален номер на фискалната памет на устройството, на което се извършва сторно операцията, или индивидуален номер на ИАСУТД, на която се извършва сторно операцията;
 3. вместо уникален номер на продажбата, по която се извършва сторно операция, се посочва уникален номер на продажбата от вида ХХ000000-0000-0000000, където първите два символа са съобразно буквения идентификатор на фискалното устройство, а останалите са нули.

 Не се допускат извършване на сторно операции чрез ФУ/ИАСУТД при:

 1. Операторска грешка, открита след 7-о число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката.
 2. Продажби на горива, натрупани през ЕСФП, и на стоки или услуги, които не са програмирани и регистрирани с наименованието си и с единична цена, ако такова програмиране се изисква съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.
 3. Продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване.
 4. Недостатъчна касова наличност, с изключение на случаите на сторно операция с причина „операторска грешка“.

Образците на сторно бонове, издавани от ФУ/ИАСУТД

Образците на стандартен сторно фискален/системен бон могат да бъдат намерени в раздел V. „Задължителна форма и клавишна последователност“ на Приложение №1 към Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г.

 

ВАЖНО: Следва да имате предвид, че е допуснато сторно операциите да се документират с касови бележки от кочан в търговски обект само в случаите, които са посочени в чл. 36, ал. 1 и чл. 37 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г., а именно:

 • на спиране на захранващото напрежение;
 • на извършване на експертиза на ФУ от Българския институт по метрология;
 • по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време;
 • при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП, за не повече от 48 часа от блокирането;
 • при блокирала ЕСФП поради прекъсване на връзката между нивомерната система и централното регистриращо устройство, с изключение на продажбите на течни горива в данъчна група „В“;
 • при нефункциониране на ФУ поради временна неработоспособност на софтуера за управление на продажбите в търговския обект, до отстраняване на повредата; времето, през което софтуерът е неизправен, се удостоверява от лицето по чл. 3 и лицето, поддържащо софтуера;
 • бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия.
 • при регистрирана от съответните органи кражба на ФУ в обекта, където е извършена кражбата, за срок не по-дълъг от 7 дни.
Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!