Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KH2
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CH7

СЪДЪРЖАНИЕ

Принудителната административна мярка "Запечатване на обект" се налага, при нарушаване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Валутния закон, на лица, за които са установени определени факти и обстоятелства при извършване на проверка или ревизия

Запечатване на обект при нарушение на ЗДДС

Принудителната административна мярка "Запечатване на обект" за срок до 30 дни (чл. 186, ал. 1 от ЗДДС),  независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се налага на лице, което:

1. Не:

  • издаде съответен документ за продажба (касова бележка от фискално устройство или системен бон от ИАСУТД);
  • въведе в експлоатация или не регистрира в Националната агенция за приходите фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност;
  • подава данни от ЕСФП по чл. 118 в Националната агенция за приходите

2. Използва фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от Българския институт по метрология;

3. Използва електронни системи с фискална памет (ЕСФП), които:

  • не са от одобрен тип;
  • са модифицирани чрез прибавяне или премахване на отделни компоненти, без предварително да е уведомена Националната агенция за приходите;
  • имат нарушени или липсващи пломби;
  • позволяват режим на работа при прекъсване на връзка/връзки и/или комуникация/комуникации между отделните модули не по установения с наредбата по чл. 118, ал. 4 ред;

4. Е избрало да управлява продажбите в търговски обект чрез софтуер, включен в публичния електронен списък на СУПТО, поддържан от НАП, но за управление на продажбите използва в този търговски обект софтуер/модул от софтуер, невключен в списъка. 

В случаите когато се установи използване на фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от Българския институт по метрология, те се отнемат от органите по приходите в полза на държавата и се унищожават, а правото на проверяваното лице да използва ИАСУТД се отнема. 

Независимо от предвидената глоба или имуществена санкция, принудителната административна мярка "Запечатване на обект" НЕ СЕ прилага на проверявано лице, за което за първи път се установява, че не издава касова бележка, при условие, че за управление на продажбите в търговския си обект то е избрало и използва само софтуер, включен в публичния електронен списък на СУПТО, поддържан от НАП. 

Запечатване на обект при нарушение на Валутния закон

Принудителната административна мярка "Запечатване на обект" за нарушение на чл. 18, ал. 2 – ал. 4 от Валутния закон се налага на лице, което:

1. Извършва обмяна на валута, без да е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро;

2. Е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, и е нарушило Валутния закон или Наредба №4/08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра;

3. Осъществява дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие и извърши нарушение във връзка с дейността си по чл. 13 от Валутния закон или на нормативен акт по неговото прилагане.

 

Процедура по запечатване

Задължително условие за прилагане на мярката "Запечатване на обект" е съставянето на протокол за извършена проверка или на акт за установяване на административно нарушение, в които подробно да е описано направеното нарушение.

Принудителната административна мярка "Запечатване на обект" се налага със Заповед издадена от компетентен орган, изрично оправомощен за това от Изпълнителния директор на НАП. В Заповедта се указва краен срок за отстраняване на наличните стоки в търговския обект, защото след запечатване достъпът до обекта е забранен, продължителността в дни на наложената мярка и се определя дата на запечатването. При повторно нарушение на едни и същи законови разпоредби не се разрешава отпечатване на търговския обект преди изтичането на един месец от запечатването му. Заповедта за налагане на принудителната административна мярка се връчва на проверяваното лице по реда на ДОПК, подлежи на предварително изпълнение и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Запечатването на търговски обект се извършва от орган по приходите, за което се съставя протокол за запечатване. Поставят се стикер за запечатване на всички отварящи се места - врати, прозорци, ел. табла, а на видно място и съобщения, че търговския обект е запечатан от органите на НАП. Стикерите за запечатване се премахват само от орган по приходите при отпечатването на търговския обект. При установяване на незаконно премахване на стикери и пломби, поставени на обекта, органите по приходите, на основание разпоредбата на чл. 277, ал. 1 от Наказателния кодекс, уведомяват районния прокурор и обектът се запечатва отново. В случай, че не е осигурен достъп до търговския обект, който следва да бъде запечатан, проверяваното лице носи отговорност по чл. 258 от Наказателния кодекс.

За времето, през което е наложена принудителната административна мярка, запечатаният обект не може да функционира и да бъде експлоатиран както от лицето-нарушител, така и от друго лице. Отдаването под наем на запечатания обект на друго лице не прекратява действието на наложената мярка.  

С цел своевременното информиране на всички страни в контролните производства НАП публикува Списък на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. В него се вписва всеки обект, за който органите по приходите са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС с предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка "Запечатване на обект" 

 

 

Контрол,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!